Prejsť na navigáciu

Všeobecné podmienky vzdelávacej služby IT v kurze a METIS Academy


I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky do kurzu, školenia, balíka školení, vzdelávacieho programu alebo štúdia IT v kurze, resp. METIS Academy (ďalej len „Prihláška“) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby, Poskytovateľom finančnej výpomoci a Študentom.
 2. Poskytovateľom výučby pre kurzy, školenia, balíky školení, vzdelávacie programy a štúdium IT v kurze je Nezisková organizácia IT v kurze so sídlom Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO 45 736 502, bankový účet (v tvare IBAN) SK54 8330 0000 0025 0115 3821 (ďalej len „IT v kurze“). IT v kurze poskytuje vzdelávacie služby (prípadne aj vrátane pracovnej stáže a ponuky zamestnania, resp. pracovnej príležitosti počas a aj po skončení poskytovania vzdelávacej služby) prostredníctvom kurzov, školení, balíkov školení, vzdelávacích programov a štúdia v oblasti informačných technológií a cudzích jazykov. IT v kurze disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie vzdelávacej služby.
 3. Poskytovateľom výučby pre kurzy, školenia, balíky školení, vzdelávacie programy a štúdium METIS Academy je TRY IT, n. o., so sídlom Ulica Pekárska 157/11, 917 01 Trnava, IČO 50 912 054, bankový účet (v tvare IBAN) SK26 8330 0000 0027 0123 6031 (ďalej len „TRY IT“). TRY IT poskytuje vzdelávacie služby (prípadne aj vrátane pracovnej stáže a ponuky zamestnania, resp. pracovnej príležitosti počas a aj po skončení poskytovania vzdelávacej služby) prostredníctvom kurzov, školení, balíkov školení, vzdelávacích programov a štúdia v oblasti informačných technológií a cudzích jazykov. TRY IT disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie vzdelávacej služby.
 4. Poskytovateľom finančnej výpomoci je Young Talent Support, n.f., so sídlom Ulica Pekárska 157/11, 917 01 Trnava, IČO 50 916 751, bankový účet (v tvare IBAN) SK69 0900 0000 0051 3166 0474, ktorého cieľom je podpora mladých talentov na princípe vzájomnej výpomoci (ďalej len „YTS“).
 5. Poskytovateľom vzdelávacieho portálu METIS Academy a obsahu vzdelávacej služby je TRY IT.
 6. Študent/ka má záujem o poskytnutie vzdelávacej služby a počas jej trvania nemôže byť nahradený inou osobou (ďalej len „Študent“).


II. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie konkrétny kurz, školenie, balík školení, vzdelávací program alebo štúdium (ďalej len „Program“), ktorého cieľom je zlepšiť najmä IT a počítačové zručnosti, prezentačné a komunikačné kompetencie ako aj jazykové znalosti mladých ľudí a tým zvýšiť šancu ich uplatnenia na trhu práce. Kurzy môžu byť súčasťou školení, školenia môžu byť súčasťou balíkov školení, balíky školení môžu byť súčasťou vzdelávacích programov a vzdelávacie programy môžu byť súčasťou štúdia. V závislosti od zvoleného Programu Študent v rámci Programu absolvuje kurzy a školenia - tieto sú súčasťou balíkov školení, vzdelávacích programov a štúdia - najmä z informačných technológií, cudzieho jazyka, používateľských PC zručností, mäkkých zručností a z oblasti ľudských zdrojov.
 2. Programy sú realizované prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii Študenta s lektorom a s ostatnými študentami prostredníctvom virtuálnej učebne bez ohľadu na to, či je Študent fyzicky prítomný v učebni alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online. Forma štúdia charakterizuje Program. Výučba môže prebiehať ktorýkoľvek (aj každý) pracovný deň v závislosti od zvoleného Programu dopoludnia, popoludní aj večer. Študent je povinný absolvovať všetky povinné aktivity/činnosti a úlohy vo vopred stanovenom čase (webináre), po dohode s lektorom v dohodnutej forme a v stanovenom/dohodnutom čase (konzultácie) a počas vopred stanovenej doby ale v ľubovoľnom čase (ostatné aktivity/činnosti a úlohy). Miestom realizácie vzdelávacích programov je sídlo poskytovateľa vzdelávacieho portálu METIS Academy. Intenzívne vzdelávacie programy môžu byť v prípade záujmu dostatočného počtu študentov realizované aj v učebniach v každom krajskom meste (Trnava, Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov). Pri uskutočňovaní vzdelávacieho programu v učebni a vo virtuálnej učebni sa používajú rovnaké metódy, prípadné nevyhnutné rozdiely nemajú vplyv na výsledky vzdelávania. Metóda je spôsob, ktorý sa používa na dosiahnutie vzdelávacích cieľov.
 3. Odborná časť vzdelávania zameraná na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo na cudzí jazyk pozostáva z dvoch osemhodinových lekcií týždenne, ktoré sú rozložené do štyroch až piatich dní. Každá z lekcií sa skladá z niekoľkých alebo všetkých nasledovných povinných aktivít/činností: teoretická príprava, webinár, práca na zadaniach a testoch, konzultácia a práca na projekte. Každá aktivita/činnosť sa skladá z jednej alebo viacerých povinných a/alebo nepovinných úloh, je moderovaná, zahŕňa konzultácie s lektorom, samostatnú aj skupinovú prácu študentov a odohráva sa vo vopred stanovenom čase (webináre), po dohode s lektorom v dohodnutej forme a v stanovenom/dohodnutom čase (konzultácie) a počas vopred stanovenej doby ale v ľubovoľnom čase (ostatné aktivity/činnosti a úlohy).
 4. Okrem odbornej časti vzdelávania zameranej na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo na cudzí jazyk študenti môžu absolvovať aj všeobecnú odbornú časť, školenie mäkkých zručností a prípravu na pracovný pohovor. Táto časť vzdelávania je rovnaká pre všetky Programy, ktorých je súčasťou, a môže prebiehať súbežne s odbornou časťou vzdelávania zameranou na konkrétnu pracovnú pozíciu rovnakým spôsobom, v závislosti od konkrétneho vzdelávacieho programu si vyžaduje navyše 30 až 40 percent času vyhradeného na odbornú časť vzdelávania zameranú na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo na cudzí jazyk.
 5. Vzhľadom na fakt, že vzdelávanie z hľadiska časovej náročnosti vyžaduje od Študenta určitý počet hodín samostatného štúdia a samostatnej alebo skupinovej tvorivej činnosti, určitý počet hodín práce na zadaniach, testoch a projektoch, účasť na webinároch a konzultáciach, má každý intenzívny vzdelávací program určený počet dní, počas ktorých Študent absolvuje minimálne tri hodiny výučby zameranej na konkrétnu pracovnú pozíciu (celkovo šesť hodín výučby denne).
 6. Po úspešnom absolvovaní Programu, resp. jeho časti – 5-mesačného vzdelávacieho programu, pokiaľ je jeho súčasťou - získa Študent Osvedčenie o absolvovaní kurzu, školenia, balíka školení, vzdelávacieho programu alebo štúdia. Pod úspešným absolvovaním Programu, resp. jeho časti, sa rozumie splnenie nasledujúcich podmienok za každé školenie samostatne: minimálne 80 % účasť na výučbe (ospravedlnená neúčasť na webinári z dôvodu pracovných povinností a jeho absolvovanie v inom termíne alebo v offline režime sa nepovažuje za neúčasť na výučbe), absolvovanie všetkých povinných úloh a ich splnenie v priemere minimálne na 50%. Úspešné absolvovanie 5-mesačného vzdelávacieho programu, pokiaľ je tento súčasťou rozsiahlejšieho Programu, je nutnou podmienkou pre ďalšie pokračovanie v Programe. Alternatívou k úspešnému absolvovaniu Programu, a tým aj k splneniu požiadaviek/prerekvizít na účasť v nadväzujúcom Programe, je úspešné absolvovanie samostatnej certifikačnej skúšky v rovnakej oblasti a na rovnakej úrovni (absolvent získa Osvedčenie o úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky v rovnakej oblasti). Úspešné absolvovanie Programu, resp. samostatnej certifikačnej skúšky v rovnakej oblasti, je pre účasť v nadväzujúcom Programe akceptované maximálne počas obdobia 12 mesiacov, resp. je akceptované pre nadväzujúci Program začínajúci najneskôr v semestri nasledujúcom po uplynutí 2 semestrov po skončení semestra, v ktorom úspešné absolvovanie nastalo. Absolvovať rozsiahlejší Program je možné s jeho celkovým predĺžením zo strany Študenta maximálne o 18 mesiacov, resp. o 3 semestre.
 7. Po úspešnom absolvovaní 5-mesačného vzdelávacieho programu a zároveň splnení všetkých nasledujúcich podmienok za každé školenie samostatne - minimálne 80 % účasť na výučbe (ospravedlnená neúčasť na webinári z dôvodu pracovných povinností a jeho absolvovanie v inom termíne alebo v offline režime sa nepovažuje za neúčasť na výučbe), maximálne 20% ospravedlnenej neúčasti na výučbe, žiadna neospravedlnená neúčasť na výučbe, absolvovanie všetkých povinných úloh a splnenie každej jednej z nich minimálne na 50% a v priemere minimálne na 65%, vypracovanie záverečného testu minimálne na 65% a vypracovanie záverečného projektu minimálne na 65% - získa Študent automaticky bez ďalšej certifikačnej skúšky odborný certifikát METIS Academy Certificate v oblasti, na ktorú je vzdelávací program zameraný. Alternatívou k takto získanému odbornému certifikátu METIS Academy Certificate je úspešné absolvovanie samostatnej certifikačnej skúšky v rovnakej oblasti a na rovnakej úrovni (absolvent získa odborný certifikát METIS Academy Certificate v rovnakej oblasti a na rovnakej úrovni). Získanie odborného certifikátu METIS Academy Certificate je pre splnenie požiadaviek/prerekvizít na absolvovanie samostatnej certifikačnej skúšky na získanie nadväzujúceho odborného certifikátu METIS Academy Certificate akceptované maximálne počas obdobia 12 mesiacov, resp. je akceptované pre nadväzujúci Program začínajúci najneskôr v semestri nasledujúcom po uplynutí 2 semestrov po skončení semestra, v ktorom jeho získanie nastalo. Po získaní všetkých odborných certifikátov počas komplexného odborného štúdia, resp. po absolvovaní samostatných certifikačných skúšok maximálne počas obdobia 48 mesiacov, získa Študent odborný diplom METIS Academy Diploma v oblasti, na ktorú je štúdium zamerané.
 8. Samostatná certifikačná skúška nie je zahrnutá v Kurzovnom, je spoplatnená a môže ju absolvovať aj záujemca o účasť v nadväzujúcom Programe, resp. záujemca o získanie potvrdenia svojich znalostí v konkrétnej oblasti a/alebo odborného certifikátu METIS Academy Certificate, prípadne Študent, ktorý si chce vylepšiť dosiahnuté hodnotenie v Programe.
 9. Študent automaticky získava zľavu za včasné prihlásenie (zľavový countdown) na svoj prvý Program, resp. za odoslanie (potvrdenie) Prihlášky Študentom,  v nasledovnej výške: 10% za prihlásenie skôr ako 5 mesiacov pred mesiacom začiatku výučby, 8% za prihlásenie skôr ako 4 mesiace pred mesiacom začiatku výučby, 6% za prihlásenie skôr ako 3 mesiace pred mesiacom začiatku výučby, 4% za prihlásenie skôr ako 2 mesiace pred mesiacom začiatku výučby, 2% za prihlásenie skôr ako 1 mesiac pred mesiacom začiatku výučby. Podmienkou pre uplatnenie zľavy (zľavového countdownu) je úhrada zápisného, resp. zápisného spolu so školným podľa zvoleného spôsobu platby, v súlade s platobnými inštrukciami uvedenými v Potvrdení o prijatí Prihlášky, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa vystavenia/zaslania Potvrdenia o prijatí Prihlášky Poskytovateľom výučby, ako aj úhrada splátok (v závislosti od zvoleného spôsobu platby) v súlade so splátkovým kalendárom a s týmito Všeobecnými podmienkami. Túto možnosť môže Študent využiť jedenkrát počas celého obdobia vzdelávania. Zľavový countdown sa nevzťahuje na 5-mesačné INTENZÍVNE vzdelávacie programy a v prípade, ak sú Študentovi schválené odložené splátky YTS.
 10. Po úspešnom absolvovaní prvého ľubovoľného Programu, resp. jeho prvého semestra, pokiaľ je jeho celý obsah súčasťou rozsiahlejšieho Programu (bez ohľadu na Poskytovateľa výučby), je možné pokračovať v tomto rozsiahlejšom Programe, napr. v komplexnom alebo v kombinovanom odbornom štúdiu METIS Academy, za zvýhodnených podmienok tohto rozsiahlejšieho Programu, pokiaľ sa Študent na tento rozsiahlejší Program prihlási do ukončenia semestra, v ktorom úspešne absolvoval prvý Program, resp. jeho prvý semester, a splnil všetky svoje povinnosti a finančné záväzky súvisiace s prvým Programom. V takomto prípade bude Študentom, resp. treťou stranou, už zaplatené Kurzovné za prvý absolvovaný Program započítané voči Kurzovnému za nový rozsiahlejší Program (t.j. voči posledným mesačným splátkam v prípade úhrady Kurzovného za nový rozsiahlejší Program formou mesačných splátok, pričom zápisné a mesačné splátky školného za nový rozsiahlejší Program budú upravené tak, aby posledná mesačná splátka školného pripadla najneskôr na posledný kalendárny mesiac trvania nového rozsiahlejšieho Programu). Pre tento prípad sa preplatené Kurzovné, resp. jeho časť, nepovažuje za Študentom, resp. treťou stranou, už zaplatené Kurzovné za prvý absolvovaný Program. Túto možnosť môže Študent využiť jedenkrát počas celého obdobia vzdelávania.
 11. Pokiaľ Študent alebo absolvent ľubovoľného Programu odporučí ľubovoľný Program novému Študentovi a tento nový Študent uvedie jeho meno a priezvisko v Prihláške na svoj prvý Program, získa Študent/absolvent, ktorý Program novému Študentovi odporučil, odmenu vo forme zľavy na ľubovoľný Program začínajúci najneskôr 12 mesiacov, resp. 2 semestre po semestri, v ktorom túto odmenu získal, a to vo výške 10% z každej sumy, ktorú nový Študent uhradí v súvislosti so svojím prvým Programom, v okamihu jej pripísania na účet Poskytovateľa výučby, resp. Poskytovateľa finančnej výpomoci. Túto zľavu môže Študent/absolvent využiť sám na svoje ešte neuhradené Kurzovné, resp. jeho neuhradenú časť, alebo ju môže s rovnakými parametrami preniesť na ľubovoľnú tretiu osobu, t.j. aj na nového Študenta, vďaka ktorého platbe túto odmenu/zľavu získal. Pre tento prípad sa vrátené, resp. preplatené Kurzovné, resp. jeho časť, nepovažuje za Študentom, resp. treťou stranou, uhradenú sumu, ktorú nový Študent uhradil v súvislosti so svojím prvým Programom.
 12. Študent si v Prihláške zvolí Program, pri ktorom je uvedená jeho štandardná cena. Ľubovoľná zľava, odmena, výhra alebo akciová cena bude uvedená v Potvrdení o prijatí Prihlášky, resp. potvrdená až potom, ako ju Študent získal, resp. uplatnil. Na akciovú cenu sa nevzťahuje žiadna ďalšia zľava. Výška ľubovoľnej zľavy bude v prípade splátok zohľadnená v súlade so zvoleným spôsobom platby, t.j. splátkovým kalendárom, postupne od poslednej splátky k predchádzajúcej až do jej úplného uplatnenia. Výška splátky so zľavou môže byť uplatnená len v prípade, ak boli všetky predchádzajúce splátky vrátane zápisného uhradené minimálne v uvedenej výške a najneskôr v deň splatnosti, čím sa rozumie dátum pripísania platby bankou na účet, resp. v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami. V prípade uplatnenia viacerých zliav, odmien, výhier alebo ich kombinácie je celková maximálna zľava z Kurzovného za ľubovoľný Program 10%. V prípade výhry vyššej zľavy ako 10% je celková maximálna zľava z Kurzovného za ľubovoľný Program vo výške tejto vyššej zľavy.
 13. Vybraným (najlepším) študentom môže byť počas a/alebo po poskytnutí vzdelávacej služby ponúknutá pracovná stáž alebo zamestnanie, resp. pracovná príležitosť od zmluvných partnerov Poskytovateľa výučby.


III. Práva a povinnosti Poskytovateľa výučby, Poskytovateľa finančnej výpomoci a Študenta

 1. Odoslaním (potvrdením) Prihlášky Študentom vzniká zmluvný vzťah medzi Študentom a Poskytovateľom výučby a v prípade odsúhlasenej žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci vzniká zmluvný vzťah aj s Poskytovateľom finančnej výpomoci, ktorého podmienky sú súčasťou Dohody o úhrade kurzovného a finančnej výpomoci (ďalej len „Dohoda“). Poskytovateľ výučby má právo posúdiť každú Prihlášku samostatne a rozhodnúť o jej akceptovaní a/alebo odmietnutí najneskôr do začiatku Programu. V prípade jej odmietnutia túto skutočnosť Poskytovateľ výučby bezodkladne oznámi Študentovi, pričom svoje rozhodnutie nie je povinný zdôvodniť. V takomto prípade je Poskytovateľ výučby povinný už uhradené Kurzovné, resp. už uhradenú časť Kurzovného, vrátiť. Na účasť v Programe nie je právny nárok.
 2. Poskytovateľ výučby sa zaväzuje zabezpečiť Študentovi výučbu počas celého trvania Programu. Poskytovateľ výučby sa zaväzuje zabezpečiť Študentovi prístup na vzdelávací portál METIS Academy vrátane obsahu vzdelávacej služby minimálne počas celého trvania Programu (najdlhšie však 6 mesiacov po skončení Programu, pokiaľ sa Poskytovateľ vzdelávacieho portálu METIS Academy a obsahu vzdelávacej služby nerozhodne túto lehotu predĺžiť) v prípade, ak si Študent plní všetky svoje povinnosti a finančné záväzky súvisiace s Programom (v opačnom prípade môže Poskytovateľ výučby Študentovi prístup na vzdelávací portál METIS Academy vrátane obsahu vzdelávacej služby a výučby čiastočne alebo úplne obmedziť). Poskytovateľ výučby je povinný zabezpečiť pre každého Študenta študijné materiály potrebné k výučbe. Poskytovateľ výučby zodpovedá za vady služby podľa všeobecného predpisu.
 3. V prípade, že dosiahnuté študijné výsledky Študenta sú v súlade s požiadavkami na získanie Osvedčenia o absolvovaní, certifikátu alebo diplomu, Poskytovateľ výučby (udeľovateľ certifikátu) má právo vydať Osvedčenie o absolvovaní, certifikát alebo diplom Študentovi až po splnení všetkých záväzkov Študenta voči Poskytovateľovi výučby, resp. uhradení všetkých záväzkov Študenta voči Poskytovateľovi výučby a/alebo Poskytovateľovi finančnej výpomoci.
 4. V prípade vzniku nepredvídateľných okolností na strane Poskytovateľa výučby, resp. jeho zmluvných partnerov, alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, nepriazeň počasia, výpadok technických prostriedkov, atď.), následkom ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích aktivít/činností, sa Poskytovateľ výučby zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza, pokiaľ nie je stanovené inak. Poskytovateľ výučby má právo kedykoľvek zmeniť obsah, harmonogram, miesto, formu, metódu, postup a spôsob výučby ako aj spôsob hodnotenia úloh, resp. aktivít/činností.
 5. Obsah, harmonogram, metódy, postupy a spôsob výučby ako aj spôsob hodnotenia úloh, resp aktivít/činností každého Programu, zmluvné, všeobecné a iné podmienky, informácie uvedené na webových stránkach ktoréhokoľvek Poskytovateľa výučby, zároveň aj obsah, funkcionalita a dizajn vzdelávacieho portálu METIS Academy sú duševným vlastníctvom Poskytovateľa vzdelávacieho portálu METIS Academy a obsahu vzdelávacej služby, prípadne jeho zmluvného partnera, a Študent ani nikto iný nie je oprávnený ich akýmkoľvek spôsobom upravovať, kopírovať, reprodukovať, prenášať, predávať, licencovať, napodobňovať, rozmnožovať, zobrazovať, zverejňovať alebo inak šíriť vrátane akéhokoľvek obsahu umiestneného na vzdelávacom portáli METIS Academy alebo na webovej stránke ktoréhokoľvek Poskytovateľa výučby.
 6. Poskytovateľ výučby má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa výučby), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
 7. Študent je na základe Prihlášky povinný v súlade s platobnými inštrukciami uvedenými v Potvrdení o prijatí Prihlášky uhradiť Poskytovateľovi výučby zápisné za Program v dohodnutej výške pred začiatkom Programu a školné za Program v dohodnutej výške pred začiatkom Programu alebo v dohodnutom termíne podľa splátkového kalendára, spravidla vo forme mesačných splátok (výška splátky je stanovená v jej minimálnej výške ku konkrétnemu dátumu splatnosti - v prípade úhrady vyššej sumy ako je minimálna výška splátky, resp. v prípade úhrady mimoriadnej splátky, bude táto naviac uhradená suma zohľadnená v súlade so splátkovým kalendárom postupne od nasledujúcej splátky k ďalšej až do jej úplného započítania), ktoré sú splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začal Program, pokiaľ nebolo dohodnuté inak (ďalej zápisné a školné spolu len „Kurzovné“). Kurzovné je nevratné. Poskytovateľ výučby môže v prípade oprávnených a závažných dôvodov prerušenia, resp. nedokončenia štúdia v Programe zo strany Študenta, poskytnúť Študentovi kompenzáciu. Za takéto oprávnené a závažné dôvody sa nepovažuje neúspešné absolvovanie Programu, resp. jeho časti – 5-mesačného vzdelávacieho programu, pokiaľ je jeho súčasťou. Posúdenie oprávnenosti a závažnosti konkrétnych dôvodov prerušenia, resp. nedokončenia štúdia, ako aj forma a rozsah kompenzácie je výhradne v kompetencii Poskytovateľa výučby a nie je na ňu právny nárok.
 8. V prípade odsúhlasenia poskytnutia finančnej výpomoci Študentovi sa YTS zaväzuje poskytnúť Študentovi finančnú výpomoc a to tak, že na seba pred začiatkom Programu preberie záväzok uhradiť Kurzovné za Študenta IT v kurze (čím ho Študent poveruje a poveruje IT v kurze na prijatie Kurzovného od YTS), a to na úhradu finančnej výpomoci Študentovi.
 9. Študent sa zaväzuje vrátiť YTS poskytnutú finančnú výpomoc v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami a na základe vopred dohodnutých podmienok definovaných v Dohode uzatvorenej medzi IT v kurze, YTS a Študentom v dohodnutom termíne podľa splátkového kalendára, spravidla vo forme mesačných splátok, ktoré sú okrem splátky vo výške zápisného (táto je splatná pred začiatkom Programu) splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začal Program, resp. počnúc neskorším mesiacom uvedeným v splátkovom kalendári v Dohode (najmä v prípade odložených splátok).
 10. Študent berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, nakoľko sa jedná o poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.
 11. Študent je povinný zúčastňovať sa pravidelne výučby tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k vymeškaniu vyučovacích hodín, resp. činností. V prípade, že sa Študent nebude môcť zúčastniť výučby, je povinný písomne oznámiť svoju neúčasť na info@metis.academy, a to najneskôr 24 hodín vopred. Za neúčasť Študenta na výučbe nemá Študent nárok na žiadnu kompenzáciu.
 12. Študent je bezodkladne povinný informovať Poskytovateľa výučby o zmene údajov uvedených v Prihláške, o zmene iných podstatných skutočností (napr. o jeho prijatí do zamestnania) a o rozhodnutí o predčasnom ukončení štúdia aj s uvedením dôvodu takéhoto ukončenia na info@metis.academy.
 13. Študent je povinný správať sa k ostatným študentom, lektorom a predstaviteľom Poskytovateľa výučby slušne a úctivo. Študent je povinný správať sa v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými normami tak, aby nerušil priebeh výučby vo svojej skupine alebo v iných skupinách.
 14. V priestoroch konania výučby nie je dovolené jesť, piť ani používať mobilné telefóny. V priestoroch konania výučby je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné látky alebo byť pod ich vplyvom.
 15. Študent je povinný zaobchádzať so všetkým poskytnutým technickým vybavením a zariadením rozumne, šetrne a chrániť ho pred poškodením. Je zakázané vynášať z priestorov konania výučby akékoľvek predmety, ktoré nie sú jeho vlastníctvom.
 16. Poskytovateľ výučby nenesie hmotnú zodpovednosť za veci Študenta.
 17. Študent môže svoje návrhy na zlepšenie, pripomienky, podnety, reklamácie alebo sťažnosti poslať na info@metis.academy. Každé podanie bude posúdené individuálne a o jeho riešení bude Študent informovaný.
 18. Výklad, spôsob výpočtu, hodnotenie, certifikácia, poskytnutie a uplatnenie jednotlivých pravidiel, postupov, splátok, zliav, odmien, výhier, finančnej výpomoci, preplatenia Kurzovného ako aj ustanovení týchto Všeobecných podmienok je výhradne v kompetencii Poskytovateľa výučby a nie je na ne právny nárok.
 19. Tieto Všeobecné podmienky sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa výučby (www.itvkurze.sk a/alebo www.metis.academy) a môžu byť v priebehu trvania Programu upravené. Študent sa zaväzuje prečítať si ich aktuálnu verziu v deň začiatku každého semestra a pokiaľ do dňa začiatku výučby aktuálneho semestra nebude namietať ich zmenené znenie, má sa za to, že akceptuje všetky zmeny v nich uvedené, t.j. ich aktuálne znenie, ktoré je platné počas celého aktuálneho semestra až do dňa začiatku nasledujúceho semestra.


IV. Spôsoby úhrady Kurzovného

 1. Jednorazová platba
  Študent uhradí Kurzovné v plnej výške, resp. s uplatnenou zľavou  na bankový účet Poskytovateľa výučby – TRY IT alebo IT v kurze - pred začiatkom Programu s uvedením prideleného variabilného symbolu.
 2. Mesačné splátky (Program METIS Academy od Poskytovateľa výučby TRY IT)
  Študent uhradí zápisné pred začiatkom Programu a školné formou pravidelných mesačných splátok, ktoré sú splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začal Program, pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a to na bankový účet Poskytovateľa výučby TRY IT s uvedením prideleného variabilného symbolu. Celková suma Kurzovného za Program sa môže líšiť v závislosti od zvoleného spôsobu jeho úhrady, pričom sa na ňu môže vzťahovať zľava.
 3. Finančná výpomoc YTS (Program METIS Academy od Poskytovateľa výučby IT v kurze)
  YTS poskytne Študentovi finančnú výpomoc tak, že na seba pred začiatkom Programu preberie záväzok uhradiť Kurzovné za Študenta IT v kurze. Celková suma Kurzovného za Program je vždy rovnaká bez ohľadu na zvolený spôsob jeho úhrady, pričom sa na ňu môže vzťahovať zľava. Študent finančnú výpomoc vráti v súlade s Dohodou jedným z dvoch možných spôsobov:
  a) YTS – mesačné splátky
  Študent vráti YTS poskytnutú finančnú výpomoc na bankový účet YTS s uvedením prideleného variabilného symbolu nasledovne:
  - splátku vo výške zápisného pred začiatkom Programu a školné formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho Programu), ktoré sú splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začal Program, najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v Dohode.
  b) YTS – odložené mesačné splátky
  Študent má možnosť získať finančnú výpomoc s odkladom splátok pri vybraných Programoch, ak spĺňa uvedené podmienky:
  - vek do 30 rokov
  - nezamestnaný/á
  - ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

  Každá žiadosť o finančnú výpomoc s odloženými mesačnými splátkami je posudzovaná individuálne, prebieha schvaľovacím procesom a na získanie takejto finančnej výpomoci nie je právny nárok. Mesačné splátky môžu byť odložené maximálne o 6 mesiacov od začiatku výučby. Aj posledná splátka však musí byť uhradená najneskôr 18 mesiacov po začiatku výučby. V prípade zvolenia väčšieho počtu odložených mesačných splátok ako 12 sa adekvátne skráti obdobie ich odloženia. V prípade získania finančnej výpomoci s odloženými mesačnými splátkami Študent vráti YTS poskytnutú finančnú výpomoc na bankový účet YTS s uvedením prideleného variabilného symbolu nasledovne:
  - splátku vo výške zápisného pred začiatkom Programu a školné podľa svojich finančných možností, resp. ihneď po zamestnaní sa, a to formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho Programu), ktoré sú splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začal Študent poberať mesačnú mzdu, resp. počnúc neskorším mesiacom uvedeným v splátkovom kalendári v Dohode, najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v Dohode, pričom aj posledná splátka musí byť uhradená najneskôr do 18 mesiacov od začiatku Programu.

 4. Preplatenie Kurzovného úradom práce pri 5-mesačných intenzívnych vzdelávacích programoch od Poskytovateľa výučby IT v kurze
  Študent uhradí Kurzovné jednorazovou platbou alebo prostredníctvom finančnej výpomoci YTS. O preplatenie Kurzovného môže Študent požiadať príslušný úrad práce, pokiaľ je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Kompletne vyplnenú žiadosť je potrebné predložiť úradu práce v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok Programu tak, aby mal úrad práce dostatočný časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie pred začiatkom Programu. V prípade schválenia žiadosti úradom práce vystaví IT v kurze Študentovi po úspešnom absolvovaní Programu faktúru pre účely preplatenia Kurzovného úradom práce. Po uhradení tejto faktúry úradom práce IT v kurze vráti do výšky úradom práce preplatenej časti Kurzovného Študentovi zaplatené Kurzovné tak, že za Študenta prioritne vráti zvyšnú nevrátenú časť finančnej výpomoci YTS, resp. ho použije na ešte Študentom nezaplatené mesačné splátky, a zvyšnú sumu uhradí Študentovi na bankový účet, z ktorého Kurzovné, resp. vrátenú finančnú výpomoc YTS uhradil. V prípade, že úrad práce faktúru za Kurzovné neuhradí, Študent sa zaväzuje vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc, resp. jej nevrátenú časť, YTS do 7 kalendárnych dní od zistenia takejto skutočnosti, pokiaľ sa písomne s YTS nedohodne inak.

 5. Preplatenie Kurzovného zmluvným partnerom Poskytovateľa výučby (napr. budúcim zamestnávateľom Študenta)
  Študent uhradí Kurzovné ľubovoľným z vyššie uvedených spôsobov. V prípade preplatenia Kurzovného, resp. jeho časti (napr. školného) zmluvným partnerom Poskytovateľa výučby, Poskytovateľ výučby vráti do výšky zmluvným partnerom Poskytovateľa výučby preplatenej časti Kurzovného Študentovi zaplatené Kurzovné tak, že za Študenta prioritne vráti zvyšnú nevrátenú časť finančnej výpomoci YTS, resp. ho použije na ešte Študentom nezaplatené mesačné splátky, a zvyšnú sumu uhradí Študentovi na bankový účet, z ktorého Kurzovné, resp. vrátenú finančnú výpomoc YTS uhradil. V prípade, že zmluvný partner Poskytovateľa výučby Kurzovné, resp. jeho časť nepreplatí, Študent sa zaväzuje vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc, resp. jej nevrátenú časť, YTS do 7 kalendárnych dní od zistenia takejto skutočnosti, pokiaľ sa písomne s YTS nedohodne inak.

 6. Úhrada Kurzovného, resp. vrátenie poskytnutej finančnej výpomoci treťou stranou za Študenta (napr. existujúcim zamestnávateľom Študenta)
  V takomto prípade je potrebné aby tretia strana zaslala Poskytovateľovi výučby objednávku Programu (ďalej len „Objednávka“). Predmetom tejto Objednávky je úprava práv a povinností zmluvných strán pri úhrade Kurzovného Študenta za Program, resp. pri vrátení Študentovi poskytnutej finančnej výpomoci YTS. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Objednávky je Študentom vyplnená a odoslaná Prihláška, Všeobecné podmienky, ktoré sú jej súčasťou, prípadne aj Dohoda. Objednávateľ uhradí Kurzovné za Študenta na základe tejto Objednávky a Študent za záväzok Objednávateľa uhradiť Kurzovné, resp. vrátiť Študentovi poskytnutú finančnú výpomoc YTS, ručí v plnej výške.


V. Podmienky predčasného ukončenia štúdia

 1. Pred uplynutím dohodnutej doby Programu je možné Program predčasne ukončiť:
  a) jednostranným rozhodnutím o ukončení štúdia zo strany Študenta,
  b) (podmienečným) vylúčením Študenta z Programu zo strany Poskytovateľa výučby,
  c) dohodou.
 2. Študent je povinný rozhodnutie o jednostrannom ukončení štúdia v Programe vopred písomne oznámiť na info@metis.academy, a to 7 dní pred jeho posledným dňom účasti na výučbe s uvedením dôvodu ukončenia.
 3. V prípade nesplnenia študijných povinností zo strany Študenta vo vopred stanovenom čase (webináre) a/alebo počas vopred stanovenej doby (ostatné aktivity/činnosti a úlohy, konzultácie po stanovení, resp. po dohode s lektorom) a/alebo nesplnenia finančných záväzkov Študenta a/alebo porušenia týchto Všeobecných podmienok a/alebo Dohody Študentom a/alebo opakovanej neospravedlnenej neúčasti Študenta na výučbe a/alebo nevhodného správania Študenta je Poskytovateľ výučby oprávnený (podmienečne) vylúčiť Študenta z Programu bez nároku na vrátenie Kurzovného.
 4. V prípade predčasného ukončenia štúdia v Programe je Študent povinný doplatiť všetky nezaplatené splátky Kurzovného (školného) Poskytovateľovi výučby, resp. vrátiť celú poskytnutú finančnú výpomoc YTS do 7 dní odo dňa predčasného ukončenia štúdia, pokiaľ sa písomne s Poskytovateľom výučby, resp. s YTS nedohodne inak. Pre účely plnenia povinností Poskytovateľa výučby voči Študentovi sa deň predčasného ukončenia štúdia Študenta v Programe považuje za deň skončenia Programu.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený Študent (zákazník),
v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany Poskytovateľa výučby , ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov
Nezisková organizácia IT v kurze so sídlom Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 45 736 502 a/alebo TRY IT, n.o., so sídlom Ulica Pekárska 157/11, 917 01 Trnava, IČO: 50 912 054 (ďalej jednotlivo a spolu aj ako „Prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba
Zodpovedná osoba nebola Prevádzkovateľom určená.

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa

 • realizácia hlavnej činnosti a napĺňanie cieľov Prevádzkovateľa
 • poskytovanie služieb študentom, zákazníkom a žiadateľom o služby Prevádzkovateľa
 • poskytovanie OÚ eventuálnym zamestnávateľom
 • vybavovanie sťažností
 • priamy marketing
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • vedenie účtovníctva
 • správa registratúry
 • štatistické spracovanie

Právny základ
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:
a) plnenie zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvného vzťahu na základe žiadosti dotknutej osoby,
b) oprávnený záujem, ktorým je:

 • realizácia hlavnej činnosti a napĺňanie cieľov Prevádzkovateľa
 • priamy marketing
 • starostlivosť o študentov/zákazníkov

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • lektori a iné spolupracujúce osoby Prevádzkovateľa
 • poskytovatelia IT služieb
 • príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • zmluvní partneri Prevádzkovateľa (napr. pre účely pracovnej stáže alebo ponuky zamestnania, resp. pracovnej príležitosti)
 • potenciálni zamestnávatelia
 • advokáti
 • znalci
 • audítori
 • osoby poverené výkonom činností pre Prevádzkovateľa

Prenos osobných údajov do tretej krajiny
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na využitie/dodržanie práv a povinností Prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov.

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov)
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na info@metis.academy.

Aktuálne informácie sú zverejnené na webovej stránke www.itvkurze.sk v sekcii Všeobecné podmienky.


 Vyhlásenie Študenta

 1. Študent si prečítal a súhlasí so Všeobecnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky, a v prípade, že žiada o poskytnutie finančnej výpomoci od YTS, tak si prečítal a súhlasí aj s Dohodou o úhrade kurzovného a finančnej výpomoci, ktorá je taktiež neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky.
 2. Študent si prečítal a berie na vedomie Informáciu o spracúvaní osobných údajov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky.
 3. Študent vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že nezamlčal nijaké závažné skutočnosti.
 4. Študent potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými parametrami konkrétneho Programu (uvedenými pri popise tohto Programu), na ktorý sa prihlásil, a že rozumie tomu, že Prihláška je záväzná a na jej základe mu vzniká povinnosť uhradiť Kurzovné a vzniká zmluvný vzťah medzi Študentom a Poskytovateľom výučby a v prípade odsúhlasenej žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci aj medzi Študentom a Poskytovateľom finančnej výpomoci.
 5. Študent potvrdzuje, že Kurzovné uhradí, resp. poskytnutú finančnú výpomoc vráti, v súlade so zvoleným spôsobom úhrady, Všeobecnými podmienkami, resp. Dohodou o úhrade kurzovného a finančnej výpomoci, a to na základe potvrdenia o akceptovaní jeho Prihlášky, ktoré bude obsahovať platobné inštrukcie spolu s variabilným symbolom pre jednoznačnú identifikáciu každej úhrady.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.7. a získaj zľavu 2%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného cez ÚP

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.