IT v kurze > Štúdium > METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language
Prejsť na navigáciu

METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language

Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Miesto celé Slovensko
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Poskytovateľ TRY IT
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Špecializácia IT+NJ
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Typ štúdia 3-ročné štúdium
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Zameranie pracovná pozícia + znalosť jazyka
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Termín začiatku termín začiatku: 
4. september 2023
5. február 2024*
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Dĺžka trvania 3 roky/470 lekcií
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Intenzita denne 6 hodín denne
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 27250€
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Cena cena pri jednorazovej platbe 15000€ (semester 2500€)**

* 4.9.2023 sa začína úvodný týždeň, 11.9.2023 sa začína s výučbou | 5.2.2024 sa začína úvodný týždeň, 12.2.2024 sa začína s výučbou

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške.
(Využite zľavový countdown.)

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Diplom (po získaní všetkých certifikátov) 

MAD in Software Engineering + MAD in German Language Proficiency

Pre koho je štúdium určené

Pre všetkých, ktorí chcú ovládať softvérové inžinierstvo ako profesiu bez ohľadu na to, či už nejaké skúsenosti s vývojom softvéru majú alebo nie a zároveň chcú vo svojich vyjadreniach i písomnom prejave podobať kompetentnému rodenému používateľovi nemeckého jazyka na úrovni C1.2 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => disponovať touto úrovňou ovládania nemeckého jazyka je v inom ako nemecky hovoriacom prostredí zriedkavé, absolvent teda získa obrovskú konkurenčnú výhodu pre pôsobenie vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky) bez ohľadu na to, či nemajú žiadnu - resp. minimálnu - znalosť nemeckého jazyka alebo majú nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka, prípadne sa opakovane alebo dlhšiu dobu snažia nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Chuť učiť sa s cieľom zdokonaliť svoje znalosti a zručnosti pri práci s PC a vývoji softvéru. Bežný užívateľ PC, ktorý pokiaľ už má nejaké skúsenosti s programovaním, je to len výhoda. Ideálny kandidát má veľmi dobré abstraktné, logické, algoritmické, analytické a syntetické myslenie, má manažérske predpoklady a ambície, je precízny a schopný pracovať v tíme, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka získať kvalitné základy pre spoľahlivé ovládanie nemeckého jazyka, preniknúť do sveta bezproblémového porozumenia a používania komunikácie na všeobecné aj odborné témy v nemeckom jazyku a neskôr absolvovať oficiálne uznávané jazykové certifikáty pre nemecký jazyk a/alebo budovať si kariéru vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky.

Skladá sa z: 

* alternatívou ku Java I. je C# I. a alternatívou ku Java II. je C# II.

Výstupný profil/znalosti absolventa štúdia

Absolvent štúdia bude skúsený užívateľ PC, ktorý vie počítač správne, bezpečne a s istotou používať na pokročilej úrovni, bude ovládať všeobecné princípy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi a na pokročilej úrovni niektorý z programovacích jazykov. Naučí sa využívať a zdokonalí svoje abstraktné, logické, algoritmické, analytické a syntetické myslenie, komunikačné a prezentačné zručnosti, zvládne časový manažment a plánovanie činností, získa pracovné návyky a bude schopný pracovať v tíme, pochopí ako veci zjednodušiť a zautomatizovať. Bude vedieť efektívne a v súlade s bezpečnostnými pravidlami pracovať s dátami a vytvárať z nich informácie – zber, voľba správnych kritérií, analýza scenárov, vyhodnotenie, úschova/zálohovanie a následná prezentácia v elektronickej aj verbálnej forme. Bude mať pokročilé teoretické znalosti a praktické zručnosti vo všetkých fázach vývoja softvéru a vo všetkých pracovných pozíciach, ktoré na tomto vývoji participujú, bude rozumieť databázam a počítačovým sieťam a svoje znalosti a zručnosti v IT povýši na najvyššiu úroveň s cieľom mať možnosť vykonávať pokročilé, komplexné a manažérske pozície v oblasti IT, bude pripravený a schopný sa o tieto pozície uchádzať a bude vedieť a rozumieť:

 • ako sa profesionálne pristupuje k realizácii dielčích aktivít v procese vývoja softvéru
 • pracovať v príkazovom riadku viacerých operačných systémov
 • pracovať s databázami a verziovacími nástrojmi a nástrojmi spájajúcimi softvérové súčiastky
 • objektovo orientovanej paradigme pri vývoji softvéru, komponentovému vývoju či dokerizácii
 • navrhovať a vytvárať enterprise aplikácie – najmä webové a to v jazykoch Java alebo C#
 • používať návrhové vzory a základné architektonické vzory, či rámce
 • rozlíšiť vlastnosti softvérového produktu, ktoré sú v danej situácii kritické a ako ich adresovať vhodným softvérovým návrhom
 • testovaniu, plánovaniu softvérového projektu, rozpočtu a metodikám pre vývoj softvéru
 • zaujať ľubovoľnú rolu v rámci SDLC (Software development life cycle) – tester, analytik alebo developer a neskôr projektový manažér alebo architekt
 • vytvárať a dokumentovať výstupy z jednotlivých fáz vývoja softvéru: špecifikácia požiadaviek, analýza problému, návrh, programovanie, testovanie, implementácia, údržba a aktualizácia
 • a mnoho iného . . .

Absolvent štúdia sa bude vo svojich vyjadreniach i písomnom prejave podobať kompetentnému rodenému používateľovi nemeckého jazyka na úrovni C1.2 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => disponovať touto úrovňou ovládania nemeckého jazyka je v inom ako nemecky hovoriacom prostredí zriedkavé, absolvent teda získa obrovskú konkurenčnú výhodu pre pôsobenie vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:

 • používať nemecký jazyk vo všetkých situáciach na úrovni porovnateľnej so vzdelanou osobou, pre ktorú je nemčina materinský jazyk, dokonca aj pri odborných témach
 • doslovne a bez rozmýšľania porozumieť písanému textu, ľubovoľnému hovorenému slovu, televíznemu a rozhlasovému vysielaniu aj filmom v nemeckom jazyku na ľubovoľnú tému
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh v ľubovoľnej oblasti na najvyššej úrovni a bez akejkoľvek prípravy
 • rozšíriť svoje poznatky o odborné fakty a metódy zamerané na dosiahnutie najvyššej úrovne
 • naďalej rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky na najvyššej úrovni
 • a mnoho iného . . .


Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.