IT v kurze > Štúdium > METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language
Prejsť na navigáciu

METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language

Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Miesto celé Slovensko
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Poskytovateľ TRY IT
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Špecializácia IT+NJ
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Typ štúdia 3-ročné štúdium
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Zameranie pracovná pozícia + znalosť jazyka
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Termín začiatku termín začiatku: 
2. september 2024*
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Dĺžka trvania 3 roky/470 lekcií
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Intenzita denne 6 hodín denne
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 27250€
Štúdium: METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language: Cena cena pri jednorazovej platbe 15000€ (semester 2500€)**

* 2.9.2024 sa začína úvodný týždeň, 9.9.2024 sa začína s výučbou

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške.
(Využite zľavový countdown.)

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Diplom (po získaní všetkých certifikátov) 

MAD in Software Engineering + MAD in German Language Proficiency

Pre koho je štúdium určené

Pre všetkých, ktorí chcú ovládať softvérové inžinierstvo ako profesiu bez ohľadu na to, či už nejaké skúsenosti s vývojom softvéru majú alebo nie a zároveň chcú vo svojich vyjadreniach i písomnom prejave podobať kompetentnému rodenému používateľovi nemeckého jazyka na úrovni C1.2 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => disponovať touto úrovňou ovládania nemeckého jazyka je v inom ako nemecky hovoriacom prostredí zriedkavé, absolvent teda získa obrovskú konkurenčnú výhodu pre pôsobenie vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky) bez ohľadu na to, či nemajú žiadnu - resp. minimálnu - znalosť nemeckého jazyka alebo majú nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka, prípadne sa opakovane alebo dlhšiu dobu snažia nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Chuť učiť sa s cieľom zdokonaliť svoje znalosti a zručnosti pri práci s PC a vývoji softvéru. Bežný užívateľ PC, ktorý pokiaľ už má nejaké skúsenosti s programovaním, je to len výhoda. Ideálny kandidát má veľmi dobré abstraktné, logické, algoritmické, analytické a syntetické myslenie, má manažérske predpoklady a ambície, je precízny a schopný pracovať v tíme, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka získať kvalitné základy pre spoľahlivé ovládanie nemeckého jazyka, preniknúť do sveta bezproblémového porozumenia a používania komunikácie na všeobecné aj odborné témy v nemeckom jazyku a neskôr absolvovať oficiálne uznávané jazykové certifikáty pre nemecký jazyk a/alebo budovať si kariéru vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky.

Skladá sa z: 

* alternatívou ku Java I. je C# I. a alternatívou ku Java II. je C# II.

Výstupný profil/znalosti absolventa štúdia

Absolvent štúdia bude skúsený užívateľ PC, ktorý vie počítač správne, bezpečne a s istotou používať na pokročilej úrovni, bude ovládať všeobecné princípy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi a na pokročilej úrovni niektorý z programovacích jazykov. Naučí sa využívať a zdokonalí svoje abstraktné, logické, algoritmické, analytické a syntetické myslenie, komunikačné a prezentačné zručnosti, zvládne časový manažment a plánovanie činností, získa pracovné návyky a bude schopný pracovať v tíme, pochopí ako veci zjednodušiť a zautomatizovať. Bude vedieť efektívne a v súlade s bezpečnostnými pravidlami pracovať s dátami a vytvárať z nich informácie – zber, voľba správnych kritérií, analýza scenárov, vyhodnotenie, úschova/zálohovanie a následná prezentácia v elektronickej aj verbálnej forme. Bude mať pokročilé teoretické znalosti a praktické zručnosti vo všetkých fázach vývoja softvéru a vo všetkých pracovných pozíciach, ktoré na tomto vývoji participujú, bude rozumieť databázam a počítačovým sieťam a svoje znalosti a zručnosti v IT povýši na najvyššiu úroveň s cieľom mať možnosť vykonávať pokročilé, komplexné a manažérske pozície v oblasti IT, bude pripravený a schopný sa o tieto pozície uchádzať a bude vedieť a rozumieť:

 • ako sa profesionálne pristupuje k realizácii dielčích aktivít v procese vývoja softvéru
 • pracovať v príkazovom riadku viacerých operačných systémov
 • pracovať s databázami a verziovacími nástrojmi a nástrojmi spájajúcimi softvérové súčiastky
 • objektovo orientovanej paradigme pri vývoji softvéru, komponentovému vývoju či dokerizácii
 • navrhovať a vytvárať enterprise aplikácie – najmä webové a to v jazykoch Java alebo C#
 • používať návrhové vzory a základné architektonické vzory, či rámce
 • rozlíšiť vlastnosti softvérového produktu, ktoré sú v danej situácii kritické a ako ich adresovať vhodným softvérovým návrhom
 • testovaniu, plánovaniu softvérového projektu, rozpočtu a metodikám pre vývoj softvéru
 • zaujať ľubovoľnú rolu v rámci SDLC (Software development life cycle) – tester, analytik alebo developer a neskôr projektový manažér alebo architekt
 • vytvárať a dokumentovať výstupy z jednotlivých fáz vývoja softvéru: špecifikácia požiadaviek, analýza problému, návrh, programovanie, testovanie, implementácia, údržba a aktualizácia
 • a mnoho iného . . .

Absolvent štúdia sa bude vo svojich vyjadreniach i písomnom prejave podobať kompetentnému rodenému používateľovi nemeckého jazyka na úrovni C1.2 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => disponovať touto úrovňou ovládania nemeckého jazyka je v inom ako nemecky hovoriacom prostredí zriedkavé, absolvent teda získa obrovskú konkurenčnú výhodu pre pôsobenie vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:

 • používať nemecký jazyk vo všetkých situáciach na úrovni porovnateľnej so vzdelanou osobou, pre ktorú je nemčina materinský jazyk, dokonca aj pri odborných témach
 • doslovne a bez rozmýšľania porozumieť písanému textu, ľubovoľnému hovorenému slovu, televíznemu a rozhlasovému vysielaniu aj filmom v nemeckom jazyku na ľubovoľnú tému
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh v ľubovoľnej oblasti na najvyššej úrovni a bez akejkoľvek prípravy
 • rozšíriť svoje poznatky o odborné fakty a metódy zamerané na dosiahnutie najvyššej úrovne
 • naďalej rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky na najvyššej úrovni
 • a mnoho iného . . .


Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.5. a získaj zľavu 6%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.