IT v kurze > Štúdium > German Interview/Einführung
Prejsť na navigáciu

German Interview (Einführung / Predstavenie sa)

Štúdium: German Interview/Einführung: Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Interview/Einführung: Poskytovateľ IT v kurze
Štúdium: German Interview/Einführung: Špecializácia NJ
Štúdium: German Interview/Einführung: Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: German Interview/Einführung: Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: German Interview/Einführung: Termín začiatku termín začiatku: 1.február 2021*
Štúdium: German Interview/Einführung: Dĺžka trvania 5 mesiacov/40 lekcií
Štúdium: German Interview/Einführung: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: German Interview/Einführung: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2000€
Štúdium: German Interview/Einführung: Cena cena 2000€**

* 1.2.2021 sa začína úvodný týždeň, 8.2.2021 sa začína s výučbou

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške.
(Využite zľavový countdown.)

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Interview/Einführung

Pre koho je vzdelávací program určený

Pre každého, kto nemá žiadnu - resp. minimálnu - znalosť nemeckého jazyka alebo má nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka a je aspoň bežným užívateľom PC. Taktiež pre všetkých tých, ktorí sa opakovane alebo dlhšiu dobu snažia nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka získať kvalitné základy pre spoľahlivé ovládanie nemeckého jazyka.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu

Gramatika, slovná zásoba, písomný a ústny prejav zameraný na zvládnutie nasledovných oblastí:

 • všetky základné zákonitosti spisovnej nemčiny - výslovnosť, časovanie slovies, pravidelné a nepravidelné slovesá, tvorenie a skloňovanie podstatných a prídavných mien a zámen, použitie určitého a neurčitého člena, druhy záporu v nemeckej vete, základný prehľad predložiek a ich väzieb, odlúčiteľné a neodlúčiteľné predpony a pod.
 • správne používanie výrazov a viet pre každodenné situácie - bezprostredný význam pre orientáciu v komunikácii s nemecky hovoriacim alebo píšucim partnerom - pozdravy, ceny, čas, použitie spôsobových slovies, stupňovanie prídavných mien, rôzne druhy zámen a pod.
 • ako predstaviť seba i iných ľudí - tykanie a vykanie, prítomný a jednoduchý minulý i budúci čas, činný a trpný rod, nepriama reč a pod.
 • ako klásť bežné otázky iným ľuďom a ako na tieto otázky odpovedať - slovosled v opytovacích vetách a pod.
 • ako sa dorozumieť jednoduchým spôsobom  - základné témy, oznamovací, rozkazovací, podmieňovací spôsob, základné druhy súvetí a pod.
 • každá lekcia má tri fázy: „objav niečo nové“, „zlepši sa“ a „použi to v reálnej situácii“

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu porozumie všetkým základným zákonitostiam nemeckého jazyka, bude mať kvalitné základy gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni A2 (i napriek zdanlivo "začiatočníckemu" zameraniu vzdelávacieho programu), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:

 • spoľahlivo používať základy nemeckého jazyka
 • porozumieť písanému textu na všeobecnú tému
 • identifikovať a využiť stratégie na nadviazanie kontaktu s nemecky hovoriacimi osobami
 • zvládnuť komunikáciu pri bežných a každodenných situáciach s nemecky hovoriacim alebo píšucim partnerom a dorozumieť sa jednoduchým spôsobom
 • klásť bežné otázky iným ľuďom a na tieto otázky odpovedať
 • zvládnuť jednoduché i mierne zložitejšie situácie pri zoznamovaní
 • základné gramatické javy
 • rýchle si osvojiť nové slovíčka a gramatiku
 • široko pokryť rôzne oblasti: povolanie, denná rutina, voľný čas, bývanie a pod.
 • zvládať reálne každodenné situácie
 • predstaviť seba i iných ľudí
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov dostanete email s ďalšími informáciami.