IT v kurze > Štúdium > Databases
Prejsť na navigáciu

Databases

Štúdium: Databases: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Databases: Poskytovateľ
Štúdium: Databases: Špecializácia IT
Štúdium: Databases: Typ štúdia školenie
Štúdium: Databases: Zameranie vývoj softvéru
Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Databases: Dĺžka trvania 5 týždňov/10 lekcií
Štúdium: Databases: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Databases: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 500€
Štúdium: Databases: Cena cena 500€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené 

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy práce s databázami.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov - sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV).

Obsah školenia 

Detailný pohľad na tieto témy:

• Motivácia a východiská pre databázové systémy v kontexte enterprise aplikácií

• Základné pojmy a vzťahy, inštalácia a konfigurácia databázového systému

• Matematický základ pre databázové systémy - relačná algebra v databázach

• Štruktúra databázy a predstavenie základných objektov spravovaných databázovým systémom

• Performance vyhľadávania údajov v databáze, obmedzenia a ich využitie

• Databázové operácie nad databázou a viaceré možnosti ich využitia

• Agregačné funkcie, negácia v SQL príkazoch a operácie zjednotenia

• Všetky typy join operácií, aliasy v SQL a vnorené selecty

• Dátové typy v SQL, reťazcové operácie a pretypovanie v SQL

• Pokročilé databázové operácie: porovnávacie operácie, operácie vetvenia a iné

• Vytváranie databázového spojenia k databáze a pridávanie nových záznamov

• Správa, ukladanie a manipulovanie s obrázkami v databáze

• Optimalizácia SQL príkazov využijúc exekučné plány a vhodný návrh databáz

• Ďalšie databázové objekty a ich využitie v praxi

• Najdôležitejšie konštrukcie jazyka SQL

• Motívy, ktoré viedli k tvorbe databázových systémov

• Rozdiely medzi databázovým systémom a databázou

• Formalizmus skrývajúci sa za relačnými databázami

• Konzistencia, perzistencia, redundancia, transakčnosť a tiež ako ich databázový systém systém adresuje

Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude mať základné znalosti a zručnosti v dvoch rôznych databázových platformách - PostgreSQL a MySQL  - a bude vedieť:
  • nainštalovať a nakonfigurovať najpoužívanejšie databázové systémy, ktoré sú naviac voľne dostupné – MySQL a PostgreSQL
  • pracovať s rôznymi typmi databázových objektov: tabuľka, pohľad, spúšťač, procedúra, synonymum, adresár, schéma a iné
  • pracovať s agregačnými funkciami nad údajmi v databáze
  • pracovať s operáciami typu DDL (operácie pracujúce nad štruktúrou databázy) a DML (operácie pracujúce nad údajmi v databáze)
  • zvýšiť performance/výkonnosť svojich dopytov
  • používať vnorené SELECT príkazy
  • používať všetky typy JOIN operácie
  • používať ALIASy
  • vytvárať spojenie k databáze použijúc JDBC API
  • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov dostanete email s ďalšími informáciami.