Prejsť na navigáciu

Zručnosti (nie tak ďalekej) budúcnosti

Je dosť pravdepodobné, že už v roku 2030 budeme pracovať na pozícii, ktorá ešte ani neexistuje. Ľudstvo stojí na prahu tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie. Svet práce sa rýchlo vyvíja, a preto musíte prísť na to, ako sa pripraviť na budúcu pracovnú pozíciu, ktorú nemožno predvídať. Podľa správy Svetového ekonomického fóra z roku 2020 „Správa o budúcnosti pracovných miest“ podniky očakávajú, že sa do roku 2030 zmení 44 % zručností, ktoré budú musieť zamestnanci efektívne využívať.

Je samozrejmé, že technologický pokrok poháňa veľkú časť revolúcie. Digitálne postupy sú kľúčové, stroje optimalizujú, automatizujú, počítajú, replikujú. Ukazuje sa však, že nenahraditeľnými sú práve jedinečné ľudské schopnosti. Práve tie skutočne odlišujú jednotlivých kandidátov. Profesionáli to vedia a svoje jemné kognitívne, interpersonálne a komunikačné kompetencie plne využívajú.

Rýchlo sa meniaci svet podnietil vedcov z University of Witwatersrand k vypracovaniu štúdie zameranej na zručnosti potrebné v budúcnosti. Aj keď (zatiaľ) neexistuje krištáľová guľa, ktorá by dokázala povedať presne, čo nás čaká, štúdia odhalila zručnosti, ktoré nám v budúcej kariére pomôžu uspieť.

1. Digitálna gramotnosť

Aj prieskum Biznis Data platformy Statista potvrdzuje, že až 84 % zamestnávateľov plánuje v blízkej budúcnosti rýchlu digitalizáciu pracovných procesov, pričom značný počet má v úmysle využiť digitálne nástroje na prepojenie zamestnancov a prekonanie rozdielov spôsobených COVID-19. Postupom času sa ukázalo, že mnohé z kedysi futuristických technologických konceptov - ako napríklad AI, strojové učenie a virtuálna realita - sa stávajú bežnou praxou. Svet je v súčasnosti svedkom rýchleho rastu dopytu po robotoch Cobots (kolaboratívni roboti), vďaka ktorým budú ľudia čoraz viac spolupracovať s novými kolegami - inteligentnými strojmi.

Výsledkom bude, že profesionáli v rôznych priemyselných odvetviach a funkciách budú vyžadovať určitý stupeň digitálnej a technologickej gramotnosti. Pracovníci budú musieť v blízkej budúcnosti chápať prinajmenšom základny aplikačného potenciálu rôznych rušivých technológií, ako je blockchain a IoT. Nevyhnutná bude istá miera vedomostí pri interpretácii údajov a každodenne používanom softvéri, ako sú nástroje obsiahnuté v balíku Google Workspace.

Vzhľadom na súčasné tempo digitálnej transformácie je kľúčové rozvíjať tieto kompetencie už teraz, aby sa položil základ optimálneho výkonu v úplne odlišnom svete. Stretneme sa s ním pravdepodobne už v blízkej budúcnosti.

Dá sa dosť dobre predpokladať, že do tejto doby sa stane normou virtuálna komunikácia a spájanie sa s kolegami. Teraz teda stojí za to oboznámiť sa s populárnymi nástrojmi na online spoluprácu, ako sú Slack, Zoom, Asana a Workplace z Facebooku.

2. Analytické a kritické myslenie

Výskum spoločnosti GetSmarter odhalil, že mnoho odborníkov považuje analytické alebo kritické myslenie za najcennejšiu zručnosť nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Rovnako sa ukázalo, že najinovatívnejšie spoločnosti v oblasti technológií, médií a telekomunikácií oceňujú schopnosti kritického myslenia na rovnakej úrovni ako technické či odborné zručnosti a vyvíjajú značné úsilie na rozvoj tejto kompetencie s cieľom uspieť vo štvrtej priemyselnej revolúcii 4IR.

Za tento trend čiastočne zodpovedá šírenie algoritmov a dátová veda. Žijeme vo svete, kde sme zavalení informáciami, a preto najefektívnejšími pracovníkmi v budúcnosti budú tí, ktorí dokážu aplikovať logiku a uvažovanie na ich analýzu, interpretáciu, vyhodnotenie alternatív, zváženie výhod a nevýhod rôznych riešení a určenie najlepšej cesty vpred.

3. Self-management

Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Gartner 82 % vedúcich predstaviteľov spoločnosti plánuje umožniť zamestnancom pracovať na diaľku aj po skončení pandémie. Tento vývoj nadväzuje na už rastúci trend smerom k outsourcingu (využívanie externých zdrojov) a freelancingu (nezávislá práca, resp. podnikanie na voľnej nohe). Výsledkom bude, že čoraz viac profesionálov bude pracovať buď pre seba, alebo mimo kancelárie, teda mimo štruktúr, ktoré sa zvyčajne využívajú na riadenie a motiváciu pracovných síl. To znamená, že pre zamestnancov bude dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby boli schopní riadiť sa sami. Prevziať viac zodpovednosti, byť disciplinovaný a zodpovedný, robiť dôležité rozhodnutia sám a odolávať tlaku.

Zo správy Svetového ekonomického fóra z roku 2020 vyplýva, že medzi kľúčové kompetencie, ktoré sa budú rozvíjať pred rokom 2030, budú patriť zručnosti vlastného sebarozvoja, vrátane aktívneho učenia sa, odolnosti, tolerancie voči stresu a flexibility. Zamestnávatelia budúcnosti budú chcieť zamestnancov, ktorí majú rastové myslenie a dokážu prevziať iniciatívu, motivovať sa, efektívne riadiť svoj čas, zvládať stres a kritiku, udržiavať svoje emócie na uzde a ľahko sa prispôsobiť zmenám.

Adaptabilita ako schopnosť samoriadenia bude pravdepodobne výrazne oceňovaná, pretože rýchlosť zmien vo svete sa iba zvyšuje. Do roku 2030 budú musieť pracovníci zvládať variabilitu, plynulé prepínanie medzi úlohami a rýchlo a efektívne reagovať na zmeny na pracovisku.

4. Sociálna a emočná inteligencia

Pretože mäkké zručnosti sú čoraz dôležitejšie, sociálna a emocionálna inteligencia bude kľúčovou kompetenciou pre ďalší úspech. Tí, ktorí si túto oblasť osvoja, ľahko prispôsobia svoje správanie tak, aby vyhovovalo jednotlivým štýlom komunikácie a odlišným osobnostiam s rôznymi silnými a slabými stránkami. Svoje vlastné emócie majú pod kontrolou a sú vnímaví k potrebám, pocitom a duševným stavom ostatných.

Vedieť sa spájať, spolupracovať, komunikovať, vyjednávať, presviedčať, riešiť konflikty a byť schopný empatie patrí medzi hlboko ľudské schopnosti, ktoré sa nedajú replikovať pomocou algoritmov alebo strojov. Sociálna a emočná inteligencia je tiež kľúčom k efektívnej spolupráci s kolegami z rôznych vekových skupín. Jej potreba je výrazná vzhľadom na meniace sa demografické údaje poukazujúce na čoraz rozmanitejšiu viacgeneračnú pracovnú silu.

5. Vedenie

Líderské schopnosti budú vyhľadávané čoraz viac. Na zvládnutie riadenia tímov v extrémnej neistote rýchlej transformácie s nutnosťou zužitkovania nových technológií sú potrební silní lídri.

V 4IR však už nestačí jednoducho vedieť zamestnancov usmerniť k dosiahnutiu cieľov organizácie. Moderní odborníci musia prijať zodpovedné, adaptívne, podnikateľské a líderské postupy založené na hodnotách. Musia byť zdatní vo vedení rozptýlených vzdialených tímov, schopní viesť zamestnancov k empatii, podporovať rozmanitosť a začlenenie na pracovisku. Toto riadenie musí byť udržateľné a sociálne zodpovedné.

Potreba vodcovských schopností sa nevzťahuje iba na starších a skúsenejších členov pracovnej sily. Dnes sa od mnohých mladých pracovníkov vyžaduje, aby z času na čas prevzali riadiace úlohy, aj keď len na základe krátkodobého projektu. Mladšie generácie prechádzajú do vedúcich pozícií pomerne skoro - 43 % mileniálov a 27 % generácie Z sú už údajne manažérmi ľudí. Toto zistenie naznačuje, že bez ohľadu na odvetvie, úroveň skúseností či generačné zaradenie, je dôležité sústrediť sa na rozvoj svojej schopnosti viesť.

Najlepší spôsob ako si zabezpečiť zručnosti potrebné na optimálne vykonávanie práce v roku 2030 a neskôr, je začať pracovať na sebe už dnes. Budúcnosť práce je v celoživotnom vzdelávaní.

Online vzdelávanie a programy zamerané na ďalší profesionálny rozvoj neprinášajú iba technické zručnosti. Súčasťou každého z našich vzdelávacích programov je aj práca na mäkkých zručnostiach. V konečnom dôsledku bude udržanie kroku s prichádzajúcimi zmenami vyžadovať ochotu neustále znovu objavovať samého seba, pravidelne prispôsobovať svoj prístup k práci a ľuďom a odhodlanie pestovať svoje vlastné jedinečné ľudské schopnosti.

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Chcem vedieť viac

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.