Prejsť na navigáciu

SOFT SKILLS: Najlepšia zbraň na trhu práce

Už celé roky mnohých „straší“ predstava, že ich práca bude nahradená prácou strojov. Tento trend rapídne rastie a mnohí z nás budú už v roku 2030 pracovať na pozíciách, ktoré dnes ešte ani neexistujú a naopak, veľké množstvo pozícií nebude potrebných. Zaniknú. Stroje dnes dokážeme naučiť takmer všetko. Jednu podstatnú vec však nie. A práve tá časť zručností Ti zaistí skvelé postavenie na trhu práce. Sú to tzv. mäkké zručnosti.

Každý z nás disponuje balíkom schopností a zručností. Niektoré z nich sú vrodené, iné naučené. Všetky však vieme „vybrúsiť“ do dokonalosti. Delia sa na tzv. Hard Skills (tvrdé, technické) a Soft Skills, teda mäkké zručnosti.

Hard Skills sú všetky schopnosti a zručnosti, ktoré vychádzajú z technického know-how. Tvrdé zručnosti sa zvyčajne ľahšie definujú a dajú relatívne ľahko naučiť aj zmerať. 

Napríklad, žiak za svoje učenie dostáva na konci roka známky. Na ich základe sa potom posudzuje, nakoľko študent daný predmet zvládol či akou cestou by sa mal v budúcnosti uberať. Vďaka merateľnosti je preto jednoduché odhadnúť a posúdiť stupeň takéhoto druhu zručnosti.

Príkladom práce s využitím tvrdých zručností môže byť kód pre aplikáciu v Jave vyvinutý programátorom, grafy a kontingenčné tabuľky vytvorené manažérom, konkrétny preklad z francúzštiny zvládnutý prekladateľom či odev ušitý krajčírkou.

Všeobecne povedané, tvrdé zručnosti sa dajú naučiť prostredníctvom školenia, vzdelávania a skúseností na pracovisku.

Soft Skills zahŕňajú osobnostné vlastnosti a správanie, ktoré pomôžu uchádzačom zamestnať sa a uspieť vo svojej práci. Sú to najmä medziľudské a behaviorálne schopnosti, ktoré Ti pomôžu dobre spolupracovať s inými ľuďmi a plynule rozvíjať vlastnú kariéru. Jednoducho povedané, mäkké zručnosti sú medziľudské atribúty, ktoré potrebuješ k úspechu na pracovisku. Je to spôsob, akým pracuješ s ostatnými a ako s nimi komunikuješ.


Prečo sú mäkké zručnosti také dôležité?

Manažéri náboru sa často stretávajú so situáciou, keď sú na konkrétnu pracovnú pozíciu vhodní dvaja rovnako kvalifikovaní kandidáti, ale je možné prijať iba jedného. Nastáva dilema a priestor na efektívne riešenie.

Pri výbere medzi dvoma zdanlivo rovnakými kandidátmi v súčasnosti organizácie uprednostňujú „mäkké zručnosti“ ako kľúčový diferenciátor. V správe Global Talent Trends spoločnosti LinkedIn 92 % profesionálov z oblasti získavania talentov uviedlo, že na uplatnenie sú Soft Skills rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie ako tvrdé zručnosti. Až 89 % z nich potvrdilo, že najčastejším dôvodom neúspešného náborovania/hiringu sú práve chýbajúce mäkké zručnosti.

Uchádzači so silnými mäkkými schopnosťami sú veľmi žiadaní. Prečo? Mäkké zručnosti sú kombináciou ľudských zručností, sociálnych zručností, komunikačných schopností, charakterových alebo osobnostných vlastností, postojov, kariérnych atribútov, sociálnej inteligencie a kvocientov emocionálnej inteligencie, ktoré zamestnancom umožňujú orientovať sa vo svojom okolí, dobre spolupracovať s ostatnými, podávať dobré výkony a dosahovať svoje ciele s doplnením tvrdých zručností. Mäkké zručnosti sú také dôležité, že sú často dôvodom, prečo sa zamestnávatelia rozhodujú, či si zamestnanca nechajú alebo ho povýšia.

Mäkkých zručností, ktoré vedia ovplyvniť Tvoj výkon, je naozaj neúrekom. My sme sa ich rozhodli spojiť do niekoľkých kategórii, ktoré vzájomne súvisia:

KOMUNIKÁCIA
Jedna z najúčinnejších zručností, ktorú sa dokážeme naučiť ovládať všetci, je umenie účinnej komunikácie. Brilantný nápad je skutočne vynikajúci len vtedy, ak ho ostatní dokážu jasne a úplne pochopiť.

Komunikácia prebieha mnohými spôsobmi a v rôznych kontextoch. Na sprostredkovanie a získavanie informácií používame rôzne schopnosti - od písania a rozprávania až po reč tela. Ukážkou silných komunikačných schopností je schopnosť sprostredkovať informácie ostatným jednoduchým a jednoznačným spôsobom. Teda jasne, stručne, ideálne s priamou odozvou publika.

Súčasťou dobrej komunikácie je aj schopnosť klásť otázky a adekvátne na ne odpovedať. Výsledkom je potom správne pochopenie požiadaviek, získanie nových zručností, alebo odovzdanie relevantných informácií správnemu subjektu. Vedieť dobre komunikovať je umením a takéto umenie patrí medzi zamestnávateľmi k najvyhľadávanejším.

INTERPERSONÁLNE SCHOPNOSTI
Interpersonálne schopnosti sa týkajú schopnosti vedieť komunikovať s ostatnými, udržiavať dobré vzťahy a na ľudí zanechať pozitívny dojem. Pri interakcii a komunikácii so spolupracovníkmi a manažmentom sa medziľudské schopnosti používajú každý deň vo väčšine odvetví. Obzvlášť dôležité sú pre ľudí, ktorí pracujú v odvetviach, ako sú napríklad zákaznícke služby, realitné alebo finančné poradenstvo.

Medzi príklady zručností súvisiacich s medziľudskými schopnosťami patria: 

  • empatia
  • humor
  • mentoring
  • schopnosť vytvárať vzťahy a väzby na pracovisku imimo neho
  • citlivosť
  • trpezlivosť
  • tolerancia
  • pozitívne nastavenie
  • diplomacia

RIEŠENIE PROBLÉMOV A KREATIVITA
Zamestnávatelia chcú profesionálov, ktorí vedia, ako a kedy samostatne riešiť problémy a kedy požiadať o pomoc. Schopnosti riešiť problémy môžeš získať jasným, metodickým myslením s pomocou kritického myslenia a kreativity, pretože niekedy najlepšie riešenia nie sú zrejmé hneď na prvý pohľad.


TÍMOVÁ PRÁCA
Zamestnávatelia vždy hľadajú kandidátov, ktorí sú skvelí v spolupráci s tímom. Tímové schopnosti Ti pomôžu dobre fungovať v skupine a rýchlo a efektívne plniť úlohy. V skutočnosti je tímová práca kľúčová pre kariéru v oblasti prieskumu trhu, koordinácie udalostí a softvérového inžinierstva.

OVPLYVŇOVANIE A PRESVIEDČANIE
Sebavedomie, empatia a viera. Tri kľúčové osobnostné vlastnosti, ktoré výrazne prispievajú k našej schopnosti ovplyvňovať a presviedčať. Niekomu sú úplne prirodzené, pre niekoho znamenajú každodenné náročné sebazdokonaľovanie. Zvyšovanie vlastnej sebadôvery, schopnosť vcítiť sa do pozície kolegu alebo klienta, vnímavé počúvanie s porozumením a dlhodobé budovanie vzťahov majú veľký význam, no sú často behom na dlhú trať.

ČASOVÝ MANAŽMENT
Je to proces plánovania a vedomej kontroly času stráveného konkrétnymi činnosťami s cieľom zvýšiť efektivitu a produktivitu. V skutočnosti väčšina z nás nie je často naučená, ako prísť včas, naplánovať si týždeň, mesiac alebo hoci len deň svojho života efektívne, nieto ešte časovo zvládnuť 6-mesačný projekt zahŕňajúci tím ľudí.

Pomôcť nám môžu jednoduché, ale neuveriteľne účinné techniky, ktoré je možné rozvinúť prostredníctvom kurzov mäkkých zručností. Náš pracovný, ale aj osobný život môže byť vďaka nim produktívnejší a ovládateľnejší.

PREZENTAČNÉ SCHOPNOSTI
Prezentuješ novú stratégiu či produkt. Po chrbte Ti steká pot a srdce bije ostošesť. Nie si v tom určite sám. Mnoho profesionálov trpí tzv. glossofóbiou, teda strachom z verejného vystupovania.

„Talent“ prezentovať je opäť súborom schopností, ktoré je možné rozvíjať. Aj najznámejší verejní rečníci na svete - Winston Churchill, Martin Luther King Jr a Steve Jobs sa to naučili od niekoho iného.

VYJEDNÁVACIE SCHOPNOSTI
„Umenie dohody“ alebo vyjednávanie môže znieť ako abstraktný trik, ktorý je dosiahnuteľný iba nadanou menšinou. V skutočnosti je potreba solídnych vyjednávacích schopností kľúčová pre mnoho rolí. Každé vyjednávanie začína dôkladným procesom prípravy, prebieha v predvídateľnom formáte a spolieha sa na porozumenie, empatiu, starostlivú komunikáciu a predovšetkým na kompromis.

ROZHODOVANIE
Niektorým ľuďom chýba pri rozhodovaní sebavedomie a rozhodnosť, zatiaľ čo iní sa mu jednoducho cielene vyhýbajú. Oba tieto neúčinné prístupy sú pre organizácie neuveriteľne škodlivé. Potrebné je osvojiť si zabehaný postup pri rozhodovaní a zbaviť sa strachu zo zlyhania.

POSKYTOVANIE A PRIJÍMANIE spätnej väzby
Riadenie a rozvoj ľudí do značnej miery závisí od toho, ako budú schopní efektívne hodnotiť, kontrolovať a zlepšovať výkon. Ak to robíme zle, môže to zničiť veľmi potrebnú kultúru vzájomnej dôvery medzi tými, ktorí poskytujú spätnú väzbu, a tými, ktorí ju dostávajú. Cestou je snaha udržať dôveru zameraním spätnej väzby na výkon a nie na osobu.

PRACOVNÁ ETIKA
Pracovná etika je základom každého skvelého zamestnanca a je jednou z najzákladnejších, široko prenosných mäkkých zručností, aké existujú. Dodržiavaním pracovnej etiky dávaš zamestnávateľovi najavo, že veríš v dôležitosť práce a ceníš si hodnotu vynaloženého úsilia. Preukázanie pracovnej morálky by malo byť dôležité vkaždej pracovnej oblasti, ale je nevyhnutné najmä pre vysoko stresové zamestnania.


RIEŠENIE KONFLIKTOV
Nedá sa čakať, že sa dvaja ľudia vždy na všetkom zhodnú. Kde sú ľudia, tam býva konflikt. Všetci prinášame na pracovisko rôzne hodnoty, potreby a výstrednosti - a niekedy nemusia byť totožné s hodnotami našich kolegov.

Ak sa konflikty dlhodobo neriešia, môžu dospieť až k nepriateľstvu. Tímová práca sa môže rozpadnúť, morálka klesá asňou aj výkon. Organizácie následne  strácajú talentovaných zamestnancov a zažívajú ich zvýšenú fluktuáciu. Ale konflikt sa dá vyriešiť. A čo viac, okrem vyjasnenia problémov to môže viesť k posilneniu vzťahov a vzniku inovácií. 

Vybrali sme tie najdôležitejšie zmäkkých zručností. Na každej znich dokážeš pracovať. Súčasťou každého z našich vzdelávacích programov je aj Školenie mäkkých zručností a HR, v rámci ktorých Ťa pripravíme nielen na samotný online pohovor, ale dozvieš sa aj to, ako sa správne odprezentovať, komunikovať, či naučiť sa priorizovať úlohy a prostredníctvom osvedčených techník správne využívať čas.

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Chcem vedieť viac

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.