Prejsť na navigáciu

BLOG: Vieš o lepšej investícii, než je vzdelanie?

Vzdelanie, vďaka ktorému máte možnosť zmeniť svoju budúcnosť niečo stojí. Je to o veľkom sebazaprení, množstve úsilia a času. Nesmieme zabúdať ani na to, že kvalitné štúdium nie je lacná záležitosť. Snažíme sa, aby naše vzdelávanie bolo dostupné naozaj každému, kto má chuť a dostatok odhodlania naštartovať svoju kariéru. Ak je prekážkou financovanie, máme pre Vás hneď niekoľko riešení.


Preplatenie kurzovného úradom práce cez KOMPAS+
Naše 5-mesačné INTENZÍVNE vzdelávacie programy spĺňajú požiadavky úradov práce na ich preplatenie nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie cez KOMPAS+. Tieto 5-mesačné INTENZÍVNE vzdelávacie programy sú kombináciou dvoch 5-mesačných vzdelávacích programov, ktoré prebiehajú súčasne. Forma vzdelávania a spôsob plnenia zadaných úloh sa približuje reálnemu pracovnému prostrediu s cieľom nadobudnutia pracovných návykov. Obsah a rozsah vzdelávania sú upravené podľa aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov, vzdelávacie programy sú kombinované podľa ich potrieb a sú koncipované tak, aby sa ich absolventi určite zamestnali napr. u našich zmluvných partnerov z celého Slovenska (viac ako 90% našich absolventov si našlo zamestnanie na dobre platených pozíciách v IT).

O preplatenie kurzovného môže študent požiadať príslušný úrad práce pokiaľ je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Kompletne vyplnenú žiadosť o preplatenie kurzovného je potrebné predložiť úradu práce v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 14 dní pred začiatkom výučby) s ohľadom na predpokladaný začiatok vzdelávacieho programu tak, aby mal úrad práce dostatočný časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie pred začiatkom výučby. S vyplnením žiadosti Vám radi pomôžeme.


Young Talent Support podporuje mladé talenty
Ak Vám Vaša finančná situácia neumožňuje uhradiť kurzovné pred začiatkom výučby pomôžeme Vám naštartovať kariéru v IT a nájsť si zamestnanie vďaka finančnej výpomoci od neinvestičného fondu Young Talent Support. Celá finančná výpomoc je určená priamo na úhradu kurzovného a je potrebné, aby bola vrátená v dohodnutom čase, keďže sa opakovane použije na podporu ďalších mladých talentov. Neinvestičný fond Young Talent Support poskytne študentovi finančnú výpomoc tak, že na seba pred začiatkom vzdelávania preberie záväzok uhradiť kurzovné za študenta. Celková suma kurzovného za vzdelávanie je vždy rovnaká bez ohľadu na zvolený spôsob jeho úhrady.

Študent finančnú výpomoc vráti v súlade s dohodou jedným z dvoch možných spôsobov:

 • YTS – mesačné splátky
  Splátku vo výške zápisného pred začiatkom vzdelávania a školné formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho vzdelávania), ktoré sú splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začalo vzdelávanie, najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v dohode.
 • YTS – odložené mesačné splátky
  Keďže sme presvedčení, že po úspešnom absolvovaní nášho vzdelávania sa každý študent bez problémov zamestná, splátku vo výške zápisného uhradí pred začiatkom vzdelávania a školné podľa svojich finančných možností, resp. ihneď po zamestnaní sa, a to formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho vzdelávania), ktoré sú splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začal študent poberať mesačnú mzdu, resp. počnúc neskorším mesiacom uvedeným v splátkovom kalendári v dohode, najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v dohode, pričom aj posledná splátka musí byť uhradená najneskôr do 18 mesiacov od začiatku vzdelávania.

Pre získanie finančnej výpomoci “YTS – odložené mesačné splátky” však musí budúci študent spĺňať všetky nasledujúce predpoklady:

 • vek do 30 rokov,
 • nezamestnaný/á,
 • ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.

Ak chcete byť zaradený/á do výberového procesu, pošlite nám na:

 • životopis v slovenskom alebo v anglickom jazyku,
 • motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo chcete študovať a prečo Vám Vaša finančná situácia nedovoľuje zaplatiť školné.

Každá žiadosť o finančnú výpomoc s odloženými mesačnými splátkami je posudzovaná individuálne a prejde schvaľovacím procesom.


Preplatenie treťou stranou – zamestnávateľom
Uhradiť kurzovné za Vás môže aj existujúci alebo budúci zamestnávateľ. Ak vo Vás zamestnávateľ vidí veľký potenciál ste pre neho skvelou investíciou.

Ak by Vám nevyhovovala ani jedna z možností, neváhajte nás kontaktovať a spolu určite nájdeme vhodné riešenie. Nebude to jednoduché, no úsilie, ktoré investujete do svojej budúcnosti sa Ti niekoľkonásobne vráti .

Začíname už 2. septembra.

Chcem vedieť viac