Prejsť na navigáciu

Nájdi svoj zdroj motivácie

Motivácia je dôležitá z viacerých dôvodov

Motivácia je veľmi dôležitá súčasť nášho každodenného života. Pomáha nám dosiahnuť naše ciele a zabezpečiť si pocit úspechu. Bez motivácie by sme mohli zanechať veci, do ktorých sa snažíme zapojiť, a tak by sme sa nemohli učiť, rozvíjať svoje zručnosti a dosahovať v našom živote úspech. Každý z nás má svoje vlastné zdroje motivácie, ale veľa ľudí získava motiváciu úspechom iných, finančnými stimulmi, alebo zlepšením svojho zdravia a osobného blaha. Je dôležité nevzdávať sa našich snov a cieľov a hľadať motiváciu vo veciach, ktoré nás zaujímajú a posúvajú  vpred.  Motivácia je zásadným faktorom, ktorý hrá dôležitú úlohu vo všetkých oblastiach života, či už ide o šport, vzdelávanie, chudnutie alebo iné aktivity. Je to hnací motor, ktorý nás podnecuje a pomáha dosiahnuť to, čo si zaumienime. 

Motivácia a motto 

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, motivácia a motto, ktorými sa riadime, sú vzájomne prepojené a môžu mať veľký vplyv na naše správanie, rozhodovanie a dosahovanie cieľov. Motto je krátkou výpoveďou alebo heslom, ktoré sumarizuje naše hodnoty, presvedčenia alebo ciele. Je to vyjadrenie toho, čo je pre nás dôležité a čo nás inšpiruje. Motto môže slúžiť aj ako zdroj motivácie. Predstavuje hodnoty, ktoré nami hýbu a pre ktoré sa chceme snažiť. Týmto spôsobom nás motto podnecuje k akcii a pomáha nám prekonávať prekážky a vytrvať vo svojom úsilí.

Motivácia a motto môžu byť prepojené aj vo vzťahu k dosahovaniu cieľov. Motivácia nám poskytuje energiu a odhodlanie, zatiaľ čo motto nám pripomína hodnoty, ktoré sú nám blízke. Keď sme dobre motivovaní a smerujeme svoje úsilie v súlade s naším mottom, dosahujeme harmóniu, pocit naplnenia a nakoniec vytúžený cieľ. 

Motto je ako vnútorný hlas, ktorý nás povzbudzuje v čase neistoty a vyčerpania. Keď sa stretneme s prekážkami, motto nás môže povzbudiť, aby sme sa nevzdali a pokračovali v úsilí. Je to opora a pripomienka nášho záväzku voči sebe samým a svojim hodnotám.

Na druhej strane, motivácia môže ovplyvniť výber nášho motta. Obyčajne si vyberáme motto, ktoré je v súlade s motiváciou. Napríklad, ak nás motivuje cieľ pomáhať druhým, naše motto môže byť niečo ako "Slúžiť iným s láskou a súcitom." 

Súvis medzi motiváciou a mottom je úzko prepojený. Motivácia nám dáva energiu a smer, zatiaľ čo motto nám poskytuje hodnoty a presvedčenia, ktoré nás inšpirujú a usmerňujú. Spolu nám pomáhajú vytrvať vo svojom úsilí pri dosahovaní osobných, profesionálnych alebo iných cieľov.

 

Mottá študentov

Poprosili sme našich študentov, aby nám prezradili, akým mottom sa riadia oni. Všetky nám potvrdzujú dôležitosť motivácie pre dosiahnutie úspechu a spokojnosti v živote. Pozrime sa na ne, spoznajme ich význam a spojitosť so silou motivácie:

"Všetko sa dá, keď sa chce a nikdy nehovor nikdy."
Toto motto nás učí, že keď máme skutočnú túžbu a vôľu niečo dosiahnuť, nič nie je nemožné. Motivácia nám dáva silu prekonať naše vlastné obmedzenia a presadiť sa napriek prekážkam.

"Nejde o to rozhodnúť sa správne, ide o to, aby sme sa rozhodli, a to rozhodnutie učinili správnym."
Motivácia nám pomáha prijať rozhodnutia a držať sa ich. Nie vždy budeme mať istotu, že sme sa rozhodli správne, ale dôležité je mať motiváciu, prekonať pochybnosti a pracovať na dosiahnutí cieľa. 

"Prosím o ďakujem a ďakujem, že prosíš."
Vzájomná vďačnosť a zdvorilosť môžu byť silnými motivačnými nástrojmi. Keď sme vďační za to, čo máme a prejavujeme to druhým, cítime sa lepšie a motivujeme sa k ďalším úspechom.

"Rozdiel medzi možným a nemožným sa skrýva v odhodlaní danej osoby."
Motto zdôrazňuje, že naše odhodlanie a vytrvalosť sú kľúčovými faktormi pri dosahovaní našich snov. Keď sme motivovaní, nachádzame silu a energiu prekonať prekážky a presadiť sa.

"Stále sa učím, rastiem a dosahujem kvalitu."
Toto motto nám pripomína, že motivácia nám umožňuje neustále sa vzdelávať, rozvíjať svoje schopnosti a dosahovať vysokú kvalitu vo všetkom, čo robíme. S motivačným postojom sme otvorení novým skúsenostiam a stále sa zlepšujeme.

"Prebúdzajte svoju vnútornú silu, žite v súlade s hodnotami a prinášajte pozitívnu zmenu do sveta."
Motivácia nás nabáda hľadať v sebe vnútornú silu a žiť podľa našich hodnôt. Keď sme motivovaní, sme schopní prinášať pozitívnu zmenu sebe aj ostatným.

"Mysli na seba, mysli na druhých, pracuj a ži."
Toto motto zdôrazňuje dôležitosť sebaobetovania a rovnováhy v živote. Motivácia nám pomáha nájsť tú správnu rovnováhu medzi osobným rozvojom a podporou iných.

"Úspech predurčuje sila presvedčenia, nie množstvo jeho vyznávačov."
Motto pripomína, že viera v seba a svoje ciele je dôležitejšia ako názory a očakávania ostatných. Keď sme motivovaní a veríme vo svoje schopnosti, môžeme dosiahnuť úspech, aj keď nás obklopuje skepticizmus.

"Na konci vždy všetko dobre dopadne. A ak to dobre nedopadlo, tak to potom ešte nie je koniec."
Takáto motivácia nám dáva nádej aj v čase, keď sa veci nevyvíjajú podľa očakávaní. Je dôležité nevzdávať sa a veriť, že aj keď sme na ťažkej ceste, môžeme dosiahnuť úspech. 

"Snaž sa byť tou najlepšou verziou samého seba."
Pracovať na sebe a stále sa zlepšovať dáva zmysel nášmu konaniu. Keď sme motivovaní, hľadáme spôsoby, ako rozvinúť svoj potenciál a dosiahnuť osobný rast.

Mottá "S pozitívnym myslením je všetko možné..." a "Nič nie je nemožné." zdôrazňujú silu pozitívneho myslenia. Motivácia pomáha udržiavať optimistický postoj a veriť, že aj keď sa vyskytnú prekážky, dokážeme ich prekonať. Sme schopní dosiahnuť akýkoľvek cieľ, ktorý si stanovíme.

"Keď sa lepšie zadívaš na koľajnice, zbadáš, že jedna odchádza a druhá sa vracia."
Život je plný zmien a príležitostí. Motivácia nám umožňuje vnímať tieto zmeny ako súčasť procesu a byť otvorení novým možnostiam. 

"Oklamať môžeš každého, len nikdy neoklameš sám seba."
Toto motto zdôrazňuje dôležitosť autenticity a poctivosti voči sebe samému. S motiváciou môžeme zostať verní svojim hodnotám a nebyť zlákaní klamstvom a podvodmi.

"100%-ná príprava je 90% úspechu!"
Motivovaní vieme ľahšie investovať čas a úsilie do prípravy na zrealizovanie našich predstáv. Keď sme dobre pripravení, môžeme dosiahnuť väčšiu úspešnosť a výnimočné výsledky. 

"Prekážky nesťažujú cestu k cieľu, prekážky sú cestou k cieľu."
Toto motto potvrdzuje, že prekážky sú neoddeliteľnou súčasťou cesty k úspechu. Motivácia nám pomáha prekonať tieto prekážky a využiť ich ako príležitosti na rast a rozvoj 

"Nevzdávam sa a robím všetko najlepšie, ako je to pre mňa v danej situácii možné."
Keď sme motivovaní, nevzdávame sa a usilujeme sa dosiahnuť svoj potenciál v každej situácii. Vytrvalosť a oddanosť sú na ceste za cieľom veľmi dôležité. 

"Zmena je život."
Aj toto je jedna z motivácií, ktorá dáva silu prispôsobiť sa a byť otvorení zmene. Keď sme motivovaní, sme pripravení prijať nové výzvy a rásť s nimi. 

"Šťastie rovnako ako nešťastie je proaktívna voľba každého človeka. Nezáleží na konkrétnej situácii, vždy máte na výber."
Toto motto zdôrazňuje, že naša reakcia na udalosti a naše vnútorné nastavenie ovplyvňujú naše pocity šťastia alebo nešťastia. Motivácia pomáha vybrať si pozitívny postoj a hľadať riešenia v každej situácii.

"Ver vo svoje sny a neboj sa riskovať, pretože najväčšie odmeny prichádzajú z neznáma."
Vďaka motivácii vieme prekonať obavy a ísť za neznámym, kde sa skrývajú najväčšie príležitosti. 

"Môžeš robiť čokoľvek, ale nie všetko.“
Aj keď sme schopní dosiahnuť čokoľvek, musíme si vybrať a priorizovať. Vďaka motivácii sa dokážeme sústrediť sa na to, čo je pre nás najdôležitejšie a investovať do toho svoje úsilie. 

Všetky tieto mottá od našich študentov poukazujú na silu motivácie a jej dôležitosť v našich životoch. Je to tá hnacia sila, ktorá nás vedie k úspechu a naplneniu. Nechajme sa inšpirovať týmito mottami a v snahe byť lepšími dosiahnime všetko, čo dokážeme.


Ako nestratiť motiváciu?

Existujú rôzne teórie motivácie, ktoré pomáhajú pochopiť jej podstatu a vnímať faktory, ktoré ju ovplyvňujú.
Teória očakávania od Vrooma sa zameriava na vzťah medzi očakávaniami výkonu, hodnotou odmeny a úsilím. Podľa tejto teórie je motivácia vyvolaná predpokladom, že konkrétne úsilie vedie k určitému výkonu, a že tento výkon prinesie očakávanú odmenu.

Teória samoregulácie od Banduru zdôrazňuje význam sebakontroly a samoregulácie vo vývoji a udržiavaní motivácie. Podľa tejto teórie je dôležité mať jasné ciele, monitorovať vlastný výkon, posudzovať vlastnú efektivitu a prispôsobovať svoje správanie na základe spätnej väzby.

Teória sebahodnotenia od Deciho poukazuje na význam vnútornej motivácie a autonómie. Podľa tejto teórie je človek motivovaný, keď má pocit, že má kontrolu nad svojím správaním a keď svoju činnosť vníma ako zmysluplnú a zaujímavú.

Motivácia je jedinečná pre každého jednotlivca. Faktory, ktoré nás motivujú, sa líšia v závislosti od našich osobných hodnôt, cieľov, potrieb a skúseností. Niektorí ľudia sú motivovaní vonkajšími odmenami, ako sú peniaze alebo uznanie, zatiaľ čo iní nachádzajú motiváciu vo svojom vnútri prostredníctvom pocitu naplnenia, záujmu a osobného rozvoja.

Motivácia môže kolísať a často vyžaduje úsilie a sebakontrolu, aby sme ju udržali na vysokej úrovni. Dôležité je mať jasný cieľ, vidieť zmysel vo svojom úsilí, mať pozitívne očakávania a vyhľadávať podporu od ostatných. Tiež je dôležité mať reálnu predstavu o úsilí a čase, ktoré je potrebné investovať na dosiahnutie cieľa.

Zachovanie motivácie je často výzvou, pretože život prináša rôzne prekážky, neistoty a zmeny. Dôležité je však nájsť vnútornú silu a vytrvalosť, aby sme prekonali tieto prekážky a dosiahli svoje ciele. Motivácia je kľúčom k osobnému rastu, rozvoju a úspechu v rôznych oblastiach života.


Tu je niekoľko tipov, ako udržať motiváciu na vysokom leveli, napríklad aj počas nášho štúdia: 

 1. Vytvor si cieľ.
  Stanovenie jasných a merateľných cieľov Ti pomôže udržať si smer a motiváciu. Môže to byť napríklad dokončenie určitého projektu, alebo dosiahnutie špecifického stupňa odbornosti.

 2. Rozdeľ si štúdium na menšie úlohy. 
  Veľký cieľ môže byť priam odpudzujúci. Preto je užitočné rozdeliť si štúdium na menšie, dobre definované úlohy. Keď dokončíš jednu úlohu, pocítiš radosť z úspechu a motivácia porastie.

 3. Nájdi si podporu.
  Hľadanie podobne zmýšľajúcich ľudí, buď medzi spolužiakmi alebo v online komunite, Ti umožní získať podporu, motiváciu a zdieľať skúsenosti.

 4. Odmeň sa. 
  Po dosiahnutí významných míľnikov si dopraj odmenu. Môže to byť jednoduchá vec, ako napríklad voľný deň, alebo niečo väčšie, čo si si dlho prial.

 5. Udržuj si zdravý životný štýl.
  Fyzická kondícia a zdravie majú vplyv na duševný stav a motiváciu. Staraj sa o seba, dbaj na primeraný spánok, stravu a cvičenie.

 6. Hľadaj inšpiráciu.
  Sledovanie príbehov úspešných ľudí v oblasti IT, čítanie článkov a kníh o programovaní alebo testovaní môže dodávať motiváciu a inšpiráciu.


Je dôležité si uvedomiť, že motivácia nie je stály stav, ale skôr dynamický proces. Môže sa meniť a kolísať. Avšak s vhodnými stratégiami a s podporou okolia môžeš udržať svoju motiváciu počas celého štúdia. Pamätaj, že každý krok, ktorý podnikneš na ceste k svojmu cieľu, Ťa posúva bližšie k dlhodobému úspechu.

Preto neváhaj a prihlás sa na naše štúdium. Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Chcem vedieť viac

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.