Prejsť na navigáciu

Spôsoby úhrady kurzovného

 • jednorazová platba
 • mesačné splátky
 • odložené mesačné splátky

Uhradiť kurzovné (zápisné plus školné), resp. vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc, môže za študenta aj tretia strana (napr. existujúci zamestnávateľ študenta). V niektorých prípadoch môže byť kurzovné preplatené úradom práce alebo budúcim zamestnávateľom študenta (napr. jedným z našich zmluvných prartnerov). Ohľadne podrobných informácií nás neváhajte kontaktovať.

Po úspešnom absolvovaní prvého ľubovoľného vzdelávania, resp. jeho prvého semestra, pokiaľ je jeho celý obsah súčasťou rozsiahlejšieho vzdelávania (bez ohľadu na poskytovateľa výučby), je možné pokračovať v tomto rozsiahlejšom vzdelávaní, napr. v komplexnom alebo v kombinovanom odbornom štúdiu METIS Academy, za zvýhodnených podmienok tohto rozsiahlejšieho vzdelávania, pokiaľ sa tak študent rozhodne a prihlási do ukončenia semestra, v ktorom úspešne absolvoval prvé vzdelávanie, resp. jeho prvý semester. V takomto prípade bude študentom, resp. treťou stranou, už zaplatené kurzovné započítané voči novému kurzovnému. 

Pomôžeme s úhradou kurzovného - finančná výpomoc Young Talent Support

Pokiaľ študentovi jeho finančná situácia neumožňuje uhradiť kurzovné pred začiatkom výučby, pomôžeme mu naštartovať kariéru v IT a nájsť si zamestnanie vďaka finančnej výpomoci od neinvestičného fondu Young Talent Support.

 • Young Talent Support je neinvestičný fond pre podporu mladých talentov.
 • Celá finančná výpomoc je určená priamo na úhradu kurzovného a bude vrátená v dohodnutom čase.
 • Vrátená finančná výpomoc sa použije opakovane na podporu ďalších mladých talentov.

Neinvestičný fond Young Talent Support poskytne študentovi finančnú výpomoc tak, že na seba pred začiatkom vzdelávania preberie záväzok uhradiť kurzovné za študenta. Celková suma kurzovného za vzdelávanie je vždy rovnaká bez ohľadu na zvolený spôsob jeho úhrady. Študent finančnú výpomoc vráti v súlade s dohodou jedným z dvoch možných spôsobov:

Splátku vo výške zápisného pred začiatkom vzdelávania a školné formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho vzdelávania), ktoré sú splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začalo vzdelávanie, najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v dohode.

Keďže sme presvedčení, že po úspešnom absolvovaní nášho vzdelávania sa každý študent bez problémov zamestná, splátku vo výške zápisného uhradí pred začiatkom vzdelávania a školné podľa svojich finančných možností, resp. ihneď po zamestnaní sa, a to formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho vzdelávania), ktoré sú splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začal študent poberať mesačnú mzdu, resp. počnúc neskorším mesiacom uvedeným v splátkovom kalendári v dohode, najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v dohode, pričom aj posledná splátka musí byť uhradená najneskôr do 18 mesiacov od začiatku vzdelávania.

Pre získanie finančnej výpomoci “YTS – odložené mesačné splátky” však musí študent spĺňať všetky nasledujúce predpoklady:

 1. vek do 30 rokov,
 2. nezamestnaný/á,
 3. ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.

Ak chcete byť zaradený/á do výberového procesu, pošlite nám:

 • životopis v slovenskom alebo v anglickom jazyku,
 • motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo chcete študovať a prečo Vám Vaša finančná situácia nedovoľuje zaplatiť školné.

Každú žiadosť o finančnú výpomoc s odloženými mesačnými splátkami budeme posudzovať individuálne a prejde schvaľovacím procesom.

Preplatenie kurzovného úradom práce cez KOMPAS+

5-mesačné INTENZÍVNE vzdelávacie programy sú kombináciou dvoch 5-mesačných vzdelávacích programov, ktoré prebiehajú súčasne. Pod spoločným názvom Software Developer Junior (špecializácia Java, C#/.NET, Front-End alebo Testing) spĺňajú požiadavky úradu práce na ich preplatenie nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie cez KOMPAS+ (štúdiu pod vedením našich kvalitných a kvalifikovaných lektorov, ktorí pomáhajú s každým zadaním a úlohou, je potrebné venovať 6,5 hodiny denne počas pracovných dní). Forma vzdelávania a spôsob plnenia zadaných úloh sa približuje reálnemu pracovnému prostrediu kvôli nadobudnutiu pracovných návykov. Obsah a rozsah vzdelávania sú upravené podľa aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov, vzdelávacie programy sú kombinované podľa ich potrieb a sú koncipované tak, aby sa ich absolventi určite zamestnali napr. u našich zmluvných partnerov z celého Slovenska (viac ako 90% našich absolventov si našlo zamestnanie na dobre platených pozíciach v IT).

O preplatenie kurzovného, ktoré študent uhradí jednorazovou platbou alebo prostredníctvom finančnej výpomoci YTS, môže študent požiadať príslušný úrad práce pokiaľ je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Kompletne vyplnenú žiadosť o preplatenie kurzovného je potrebné predložiť úradu práce v dostatočnom časovom predstihu (min. 14 dní pred začiatkom výučby) s ohľadom na predpokladaný začiatok vzdelávacieho programu tak, aby mal úrad práce dostatočný časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie pred začiatkom výučby. Ohľadne vyplnenia a potvrdenia žiadosti o preplatenie kurzovného úradom práce nás kontaktujte čím skôr bez ohľadu na to, či ste záväznú prihlášku na našej webstránke už vyplnili a odoslali alebo ešte nie.

Snažíme sa, aby naše vzdelávanie bolo dostupné každému, preto umožňujeme niekoľko spôsobov, ako zaplatiť kurzovné. Ak by Vám nevyhovovala ani jedna z možností, neváhajte nás kontaktovať a určite nájdeme spôsob, ako Vám umožniť sa vzdelávať.  

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.