Prejsť na navigáciu

Informácia o spracovaní osobných údajov (ďalej aj “Zásady ochrany osobných údajov”)

Súhlas s používaním a spracovaním osobných údajov

Nezisková organizácia IT v kurze so sídlom Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO 45 736 502 (ďalej len „IT v kurze“) poskytuje vzdelávacie služby prostredníctvom vzdelávacích programov v oblasti informačných technológií a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby. IT v kurze zhromažďuje a spracúva osobné údaje najviac v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo, za účelom ďalej špecifikovanom v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. IT v kurze získava uvedené osobné údaje prostredníctvom formulárov “Nezáväzné prihlásenie” a “Informačný formulár”, alebo iným spôsobom uvedeným na webovej stránke www.itvkurze.sk (ďalej len „Stránka“). IT v kurze vykonáva akékoľvek zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov striktne v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Používateľ Stránky (ďalej len “Poskytovateľ údajov”) udeľuje IT v kurze súhlas s používaním a spracovaním ním poskytnutých osobných údajov prostredníctvom Stránky (ďalej len “Osobné údaje”) podľa podmienok uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov na dobu 2 rokov. Osobné údaje môžu byť prenášané cez medzinárodné hranice na miesta, kde sa nachádzajú počítačové servery podporujúce Stránku (vrátane, ale nie výlučne, prenosov z týchto miest späť do krajiny registrácie Poskytovateľa údajov) za účelom prevádzkovania a rozvíjania Stránky, vrátane prenosov k subdodávateľom alebo zástupcom IT v kurze, ktorí vykonávajú úlohy súvisiace s prevádzkou Stránky alebo úlohy za účelom spracovania a/alebo uchovávania Osobných údajov v príslušných databázach.

Účel spracúvania Osobných údajov je podmienený obsahom služby poskytovanej IT v kurze prostredníctvom Stránky, ktorú sa Poskytovateľ údajov rozhodne využiť.

IT v kurze získava vyššie uvedeným spôsobom Osobné údaje na účel informovania Poskytovateľa údajov o svojich aktivitách, novinkách, ponukách a o iných informáciach prostredníctvom Newslettera (len v prípade potvrdenia jeho záujmu) a za účelom zodpovedania otázok, či pripomienok Poskytovateľa údajov. Osobné údaje využije IT v kurze v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na otázky Poskytovateľa údajov, alebo na to, aby Poskytovateľa údajov bolo možné kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať ho tak o svojich aktivitách, novinkách a ponukách a o iných informáciach.

Vďaka Newsletteru, ktorý IT v kurze zasiela e-mailom, má Poskytovateľ údajov možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o aktuálnej činnosti a ponukách IT v kurze. Newsletter bude Poskytovateľ údajov dostávať iba v prípade, pokiaľ na to výslovne udelil svoj súhlas. Svoj súhlas s uložením jeho e-mailovej adresy a s jej využívaním na zasielanie elektronického Newslettera môže Poskytovateľ údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby mu tým vznikli iné náklady než náklady spojené s odovzdaním (zaslaním) tejto informácie podľa základných taríf. Pre odhlásenie Newslettera nájde Poskytovateľ údajov na konci každého Newslettera príslušný odkaz .

V zmysle § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ údajov právo na základe písomnej žiadosti od IT v kurze vyžadovať :

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní Osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

f) likvidáciu Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

g) blokovanie Osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pre uplynutím času jeho platnosti.

IT v kurze z vlastnej vôle alebo na žiadosť Poskytovateľa údajov doplní, opraví alebo vymaže akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne Osobné údaje získané prostredníctvom Stránky.

Cookies

Stránku môže jej používateľ používať pre informačné účely bez toho, aby IT v kurze informoval o tom, kto je, a musel IT v kurze poskytovať nejaké osobné údaje. Avšak z času na čas môže IT v kurze alebo IT v kurze poverené tretie osoby umiestniť do počítača používateľa Stránky informáciu, ktorá umožní IT v kurze zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako "cookies" a používajú sa na mnohých webových stránkach. Cookies sú uložené na pevnom disku v počítači používateľa Stránky a nie na Stránke. IT v kurze a/alebo IT v kurze poverené tretie osoby budú používať len informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom Stránky. Používanie cookies prináša výhody používateľovi Stránky, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla počas jednej návštevy. Táto informácia nie je osobne identifikovateľná - inými slovami, cookies identifikujú počítač používateľa Stránky, nie používateľa Stránky osobne.

Ak si používateľ Stránky neželá aby IT v kurze a/alebo IT v kurze poverené tretie osoby prostredníctvom Stránky používali cookies, alebo chce byť upozornený o ich používaní, môže si tak nastaviť svoj internetový prehliadač. Pri vypnutých cookies nemusí byť používateľ Stránky vždy schopný prezerať si určité časti Stránky, ktoré by obohatili jeho návštevu na Stránke, ani nebude môcť sťahovať určitý obsah a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií na Stránke. Okrem toho môžu IT v kurze a/alebo IT v kurze poverené tretie osoby prostredníctvom Stránky používať aj inú technológiu, ktorá umožňuje IT v kurze zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, druh internetového prehliadača používateľa Stránky a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb prostredníctvom Stránky.

Analytika stránok

Stránka využíva analytiku webových stránok – napr. Google Analytics, čo je služba webovej analytiky spoločnosti Google Inc.. Analytika stránok využíva cookies (textové súbory) na analyzovanie návštevnosti webových stránok. Informácie vytvorené týmito cookies (napríklad IP adresy) sú prenášané a ukladané poskytovateľmi služieb. Poskytovatelia služieb potom tieto informácie používajú na hlásenia pre prevádzkovateľov webových stránok a ponúkajú ďalšie služby súvisiace s aktivitou na webovej stránke a využívaním internetu.

Poskytovatelia služieb môžu prenášať tieto údaje tretím stranám, a to v prípade, že si to vyžaduje zákon.

Používaním a prehliadaním Stránky používateľ Stránky súhlasí s tým, že poskytovatelia služby analytiky stránok budú spracovávať jeho osobné údaje v zmysle tejto politiky a na účely v nej popísané.

Upozornenie

Osoba mladšia ako 18 rokov, resp. mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v krajine používateľa Stránky, nesmie zasielať IT v kurze žiadne informácie. V prípade, že používateľ Stránky je mladší ako 18 rokov a/alebo je neplnoletý, bude na používanie Stránky resp. na realizáciu akýchkoľvek právnych úkonov prostredníctvom Stránky potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo zákonného (ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, keď takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

IT v kurze môže tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť alebo upraviť a zamedziť prístup na Stránku alebo jej obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

IT v kurze môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne služby, v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a osobných údajov).

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.5. a získaj zľavu 6%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.