Prejsť na navigáciu

Dohoda o úhrade kurzovného a finančnej výpomoci č. *XXXXX*

(ďalej len "Dohoda")
uzatvorená medzi:

Poskytovateľ výučby:
Obchodné meno: Nezisková organizácia IT v kurze
IČO: 45 736 502
Sídlo: Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava-Petržalka
V zastúpení: ......................
(ďalej len "IT v kurze") a

Poskytovateľ finančnej výpomoci:
Obchodné meno: Young Talent Support, n.f.
IČO: 50 916 751
Sídlo: Ulica Pekárska 157/11, 917 01 Trnava
Číslo účtu: SK69 0900 0000 0051 3166 0474
V zastúpení: ......................
(ďalej len "YTS") a

Študent:
Meno a priezvisko: *YYYYY*
Variabilný symbol: *XXXXX*
Dátum narodenia: *YYYYY*
Rodné číslo: *YYYYY*
Bydlisko: *YYYYY*
(ďalej len "Študent) a
(IT v kurze, YTS  a Študent ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Na základe Záväznej prihlášky do školenia/balíka školení/vzdelávacieho programu/štúdia IT v kurze (ďalej len „Prihláška“) s názvom *ZZZZZ* (ďalej len „Program“) poskytovaného IT v kurze vznikla Študentovi povinnosť uhradiť IT v kurze kurzovné vo výške *ZZZZZ* (slovom: *ZZZZZ*) (ďalej len „Kurzovné“). Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je Študentom vyplnená a odoslaná Prihláška č. *XXXXX* zo dňa *YYYYY* a Všeobecné podmienky vzdelávacieho programu IT v kurze, ktoré sú jej súčasťou.
 2. Študent má záujem o využitie finančnej výpomoci od YTS pri úhrade Kurzovného.

II. PREDMET DOHODY A SPÔSOB ÚHRADY KURZOVNÉHO

 1. Predmetom tejto Dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán pri úhrade Kurzovného Študenta za Program s využitím finančnej výpomoci od YTS.
 2. YTS sa zaväzuje poskytnúť Študentovi finančnú výpomoc (ďalej len „finančná výpomoc“) podľa tejto Dohody.
 3. Študent sa touto Dohodou zaväzuje:
  a) uhradiť Kurzovné za Program IT v kurze podľa tejto Dohody,
   b) vrátiť YTS poskytnutú finančnú výpomoc podľa tejto Dohody.
 4. YTS podpisom tejto Dohody Študentovi poskytuje finančnú výpomoc, a to tak, že na seba preberá záväzok Študenta uhradiť Kurzovné vo výške *ZZZZZ* (slovom: *ZZZZZ*) IT v kurze (čím ho Študent poveruje a poveruje IT v kurze na prijatie Kurzovného od YTS), a to na úhradu finančnej výpomoci Študentovi. IT v kurze so zmenou osoby platiteľa zo Študenta na YTS súhlasí a poverenie prijať úhradu Kurzovného vo výške *ZZZZZ* (slovom: *ZZZZZ*) od YTS za Študenta prijíma a akceptuje zmenu v osobe platiteľa Kurzovného. Podpisom tejto Dohody sa považuje záväzok Študenta zaplatiť Kurzovné IT v kurze vo výške *ZZZZZ* (slovom: *ZZZZZ*) ako aj záväzok YTS poskytnúť finančnú výpomoc Študentovi vo výške *ZZZZZ* (slovom: *ZZZZZ*) za uhradený a vysporiadaný v celej výške.
 5. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že s vyššie uvedeným spôsobom úhrady Kurzovného výslovne súhlasia.

III. SPÔSOB VRÁTENIA FINANČNEJ VÝPOMOCI

 1. Študent vráti YTS poskytnutú finančnú výpomoc vo výške *ZZZZZ* (slovom: *ZZZZZ*) na účet YTS špecifikovaný v záhlaví tejto Dohody s uvedením variabilného symbolu *XXXXX* nasledovne: *ZZZZZ* pred začiatkom Programu a *ZZZZZ* podľa svojich finančných možností, resp. ihneď po zamestnaní sa, a to formou pravidelných mesačných úhrad vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však *ZZZZZ* mesačne), najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom:
 2. Splátka č.
  Minimálna výška splátky (EUR)
  Dátum splatnosti
  1.
  *ZZZZZ*
  *ZZZZZ*
  *ZZZZZ*
  *ZZZZZ*
  *ZZZZZ*
  ...
  *ZZZZZ*
  *ZZZZZ*
  ...
  *ZZZZZ*
  *ZZZZZ*
  *ZZZZZ*
  *ZZZZZ*
  *ZZZZZ*

  a) V prípade, že Študent nevráti akúkoľvek časť poskytnutej finančnej výpomoci najneskôr v súlade s vyššie uvedeným splátkovým kalendárom, celá nevrátená časť poskytnutej finančnej výpomoci sa stáva okamžite splatnou a Študent je povinný okamžite uhradiť celú dlžnú sumu na účet YTS uvedený v záhlaví tejto Dohody.
  b) Zmluvné strany sa dohodli, že Študent je oprávnený vrátiť finančnú výpomoc, resp. jej zvyšnú nevrátenú časť aj v skoršom než vyššie uvedenom termíne/termínoch, resp. aj vo vyšších splátkach, prípadne aj jednorazovo.
 3. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že akákoľvek úhrada v zmysle tejto Dohody realizovaná bankovým prevodom sa bude považovať za uhradenú jednou zmluvnou stranou riadne a včas, ak najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti bude pripísaná na účet druhej zmluvnej strany.
 4. V prípade predčasného ukončenia štúdia v Programe je Študent povinný vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc YTS do 7 dní odo dňa predčasného ukončenia štúdia, pokiaľ sa písomne s YTS nedohodne inak.
 5. V prípade omeškania Študenta s úhradou finančnej výpomoci, resp. jej časti podľa bodov 1. a 3. tohto článku a podľa Všeobecných podmienok vzdelávacieho programu IT v kurze, má YTS právo uplatniť si u Študenta nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 14 dní od doručenia výzvy Študentovi na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Študent v súvislosti so zmluvnou pokutou deklaruje a potvrdzuje, že výšku zmluvnej pokuty podľa tejto Dohody považuje za primeranú zabezpečovanej povinnosti, spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty podľa tejto Dohody považuje za jasný a zrozumiteľný a skutočnú výšku zmluvnej pokuty podľa tejto Dohody považuje za určiteľnú v príslušnom časovom momente, ku ktorému sa bude vyčísľovať.

  IV. DORUČOVANIE

 6. Ak odo dňa doručenia má plynúť lehota na uskutočnenie úkonu podľa tejto Dohody, táto lehota sa začína počítať odo dňa nasledujúceho po dni doručenia.
 7. Zmluvné strany sú povinné doručovať si akékoľvek písomnosti v zmysle tejto Dohody osobne, prípadne ich doručiť na adresu sídla (bydliska) druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že písomnosť sa bude považovať za doručenú aj v prípade, ak písomnosť zaslaná zmluvnej strane na vyššie uvedenú adresu (resp. na inú oznámenú adresu) bude vrátená ako nedoručená (bez ohľadu na to, či bola nedoručená z dôvodu jej neprevzatia v odbernej lehote, z dôvodu neznámeho adresáta alebo akéhokoľvek iného dôvodu), a to dňom vrátenia zásielky.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Podpisom tejto Dohody Študent v súlade s Informáciou o spracovaní osobných údajov, ktorá je súčasťou Všeobecných podmienok udeľuje YTS a IT v kurze súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto Dohode a ich zverejnením (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko), a to za účelom transparentnosti používania finančných prostriedkov YTS ako aj platobnej disciplíny pri ich splácaní a na účely plnenia daňových a účtovných povinností YTS a IT v kurze.
 2. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť po odoslaní Prihlášky Študentom dňom jej akceptovania, odoslania Študentovi a tým potvrdenia jej akceptovania Poskytovateľom výučby Študentovi v elektronickej forme.
 3. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení Dohody stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení Dohody s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Dohody pre povahu Dohody, jej obsahu alebo okolností, za ktorých bola Dohoda uzatvorená.  Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetko pre to, aby dosiahli rovnaký výsledok ako bol zamýšľaný týmito neplatnými alebo nevykonateľnými ustanoveniami.
 4. Jednotlivé ustanovenia tejto Dohody sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takého neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
 5. Táto Dohoda sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, prednostne ustanoveniami Občianskeho zákonníka s tým, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Dohody. V prípade akýchkoľvek sporov sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich formou zmierovacieho konania na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán, v prípade neúspechu takéhoto zmierovacieho konania na príslušnom všeobecnom súde v Slovenskej republike.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, príp. podklady uvedené v tejto Dohode, ako i poskytnuté v zmysle tejto Dohody sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tejto Dohody.
 7. Táto Dohoda predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Dohody, pričom nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Dohody.
 8. Obsah tejto Dohody je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného a očíslovaného dodatku, inak sa na zmenu alebo doplnenie nebude prihliadať.
 9. Dohoda je vyhotovená v elektronickej forme, pričom každá zmluvná strana obdrží jej vyhotovenie.
 10. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu si pred jej potvrdením/podpísaním v elektronickej forme riadne prečítali a jej obsahu porozumeli, že ju uzatvárajú slobodne a vážne, že je určitá a zrozumiteľná a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú v elektronickej forme odoslaním Prihlášky (Študent) a odoslaním potvrdenia o jej akceptácii Poskytovateľom výučby Študentovi (Poskytovateľ výučby a YTS).


*XXXXX* - variabilný symbol doplní Poskytovateľ výučby - IT v kurze - po prijatí Prihlášky Študenta
*YYYYY* - v súlade s Prihláškou Študenta
*ZZZZZ*
 - Program, Kurzovné a splátkový kalendár jeho úhrady podľa zvoleného Programu a spôsobu jeho úhrady v súlade s Prihláškou Študenta

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.7. a získaj zľavu 2%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného cez ÚP

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.