Prejsť na navigáciu

Moderované online vzdelávanie 

Naše vzdelávanie je zamerané najmä na získanie znalostí a zručností potrebných pre výkon konkrétnej pracovnej pozície v oblasti vývoja softvéru, ale aj na dosiahnutie určitej úrovne práce s PC, resp. na získanie znalostí v určitej oblasti IT spolu s mäkkými zručnosťami potrebnými pri uchádzaní sa o prácu, ako aj na získanie znalosti nemeckého jazyka. Je koncipované do dvoch 5-mesačných semestrov (september-január, február-jún) ročne.

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy (každý študent získa prístup v tvare meno.priezvisko@metis.academy) online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Intenzita vzdelávania je 3 hodiny denne počas pracovných dní (dve lekcie týždenne), v závislosti od dĺžky trvania školenia však môže byť výnimočne iba 1,5 hodiny denne (jedna lekcia týždenne). Študovať je možné aj popri zamestnaní. V prípade 5-mesačných INTENZÍVNYCH vzdelávacích programov (dva 5-mesačné vzdelávacie programy prebiehajúce súbežne, z ktorých jeden je vždy Office Specialist/Manager - tieto spĺňajú požiadavky úradu práce na ich preplatenie nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie cez KOMPAS+), resp. kombinovaného štúdia IT a nemeckého jazyka je intenzita vzdelávania 6 hodín denne počas pracovných dní.

Pre koho je štúdium určené?

Naše štúdium je určené pre každého, kto má záujem a chuť vzdelávať sa bez ohľadu na úroveň doterajších IT vedomostí, resp. nemeckého jazyka, a získané znalosti chce využiť pri práci najmä v IT oblasti alebo na riadiacej pozícii s cieľom získať nadštandardné ohodnotenie. Zároveň ušetrí každý deň množstvo času tým, že za naším vzdelávaním nemusí dochádzať a v budúcnosti chce mať možnosť v rovnakom režime aj pracovať, pričom študijné povinnosti si môže plniť v čase, ktorý mu vyhovuje. Takto získa kvalitné vzdelanie, ktoré mu umožní už po 5-mesiacoch získať prácu v IT a nadštandardne zarábať, pričom má možnosť pokračovať v našom vzdelávaní aj popri zamestnaní, napr. v 2,5-ročnom štúdiu METIS Academy Software Engineer, a získať tak značnú konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu. Najčastejšie sú našimi študentami:

1. Zamestnaní:

 • bez IT skúseností, ktorí chcú zmeniť svoje pracovné zameranie a naštartovať svoju kariéru v IT,
 • s IT skúsenosťami, ktorí chcú zlepšiť úroveň svojich IT znalostí a kariérne rásť,
 • používajúci pri práci počítač, ktorí ho chcú dokonale ovládať a tým zefektívniť svoju prácu,
 • používajúci v práci nemecký jazyk, pričom jeho nedostatočná znalosť im neumožňuje plnohodnotne pracovať a kariérne rásť.

2. Nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na úrade práce a teda majú možnosť požiadať úrad práce o Preplatenie kurzovného úradom práce cez KOMPAS+.

3. Študenti:

 • strednej školy, ktorí nechcú alebo nemajú možnosť v štúdiu pokračovať na vysokej škole,
 • strednej alebo vysokej školy, ktorí by radi prepojili alebo rozšírili oblasť svojho doterajšieho štúdia,
 • vysokej školy, ktorí zistili, že zameranie ich terajšieho štúdia nie je pre nich to pravé,
 • študujúci na vysokej škole/univerzite v zahraničí, ktorí sa rozhodli vrátiť na Slovensko a čím skôr chcú nastúpiť do zamestnania v IT.

4. Slováci, žijúci alebo pracujúci v zahraničí:

 • a bez ohľadu na terajšiu profesiu chcú rozbehnúť svoju kariéru v IT,
 • ktorí chcú pracovať s počítačom efektívne aj na riadiacej pozícii,
 • ktorí sa potrebujú zdokonaliť v nemeckom jazyku.

5. Rodičia na materskej dovolenke.

Ako prebieha výučba 

 • Výučba môže prebiehať ktorýkoľvek (aj každý) pracovný deň v závislosti od zvoleného vzdelávania dopoludnia, popoludní aj večer.
 • Odborná časť vzdelávania zameraná na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo na cudzí jazyk pozostáva z dvoch osemhodinových lekcií týždenne, ktoré sú rozložené do štyroch až piatich dní.
 • Každá z lekcií sa skladá z niekoľkých alebo všetkých nasledovných povinných aktivít/činností:
  • teoretická príprava na webinár,
  • webinár (nové učivo a praktické riešenie reálnych príkladov z praxe),
  • práca na zadaniach a testoch,
  • konzultácia (objasnenie všetkých nejasností spojených s preberanou témou ako aj správne riešenie úloh a zadaní) a
  • práca na projekte (samostatná alebo tímová).
 • Každá aktivita/činnosť sa skladá z jednej alebo viacerých povinných a/alebo nepovinných úloh, je moderovaná, zahŕňa konzultácie s lektorom, samostatnú aj skupinovú prácu študentov a odohráva sa:
  • vo vopred stanovenom čase (webináre),
  • po dohode s lektorom v dohodnutej forme a v stanovenom/dohodnutom čase (konzultácie) a
  • počas vopred stanovenej doby ale v ľubovoľnom čase (ostatné aktivity/činnosti a úlohy).
 • Okrem odbornej časti vzdelávania zameranej na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo na cudzí jazyk študenti môžu súbežne absolvovať aj:
  • všeobecnú odbornú časť,
  • školenie mäkkých zručností a
  • prípravu na pracovný pohovor.
 • Výučba prebieha pod vedením kvalitných a kvalifikovaných lektorov, ktorí pomáhajú s každým zadaním a úlohou.
 •  Tento spôsob plnenia zadaných úloh sa približuje reálnemu pracovnému prostrediu.

Webináre 

Webináre prebiehajú podobne ako videohovor, lektor je v spojení so študentami a zdieľa svoju obrazovku pri vysvetľovaní. Počas webinára tak môžu študenti s lektorom o jednotlivých témach diskutovať alebo si písať cez chat. Potrebujú iba pripojenie na internet, počítač a slúchadlá. Pripojiť sa je možné z ľubovoľného miesta. Minimálne technické požiadavky sú ľahko splniteľné.

Hodnotenie a certifikácia 

 • Študent získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu, školenia, balíka školení, vzdelávacieho programu alebo štúdia po jeho úspešnom absolvovaní.
 • Úspešné absolvovanie 5-mesačného vzdelávacieho programu, pokiaľ je tento súčasťou rozsiahlejšieho vzdelávania, je nutnou podmienkou pre ďalšie pokračovanie v tomto vzdelávaní.
 • Študent automaticky bez ďalšej certifikačnej skúšky získa odborný certifikát METIS Academy Certificate (MAC) po úspešnom absolvovaní 5-mesačného vzdelávacieho programu a zároveň splnení všetkých nasledujúcich podmienok za každé školenie samostatne:
  • minimálne 80 % účasť na výučbe (ospravedlnená neúčasť na webinári z dôvodu pracovných povinností a jeho absolvovanie v inom termíne alebo v offline režime sa nepovažuje za neúčasť na výučbe),
  • maximálne 20% ospravedlnenej neúčasti na výučbe,
  • žiadna neospravedlnená neúčasť na výučbe,
  • absolvovanie všetkých povinných úloh a splnenie každej jednej z nich minimálne na 50% a v priemere minimálne na 65%,
  • vypracovanie záverečného testu minimálne na 65% a 
  • vypracovanie záverečného projektu minimálne na 65%.
 • Po získaní všetkých odborných certifikátov počas komplexného odborného štúdia získa študent odborný diplom METIS Academy Diploma (MAD) v oblasti, na ktorú je štúdium zamerané.

Poskytovatelia výučby

IT v kurze podporuje v nadobudnutí kľúčových kompetencií najmä uchádzačov o (nové) zamestnanie aj vo finančnej oblasti, a to formou nižšieho zápisného, možnosťou voľby počtu splátok (bez navýšenia kurzovného, t.j. pri nezmenenej celkovej cene vzdelávania) tak, aby najnižšia mesačná splátka - rovnako ako zápisné - bola maximálne 290 EUR (s možnosťou odloženia splácania týchto mesačných splátok pre nezamestnaných). Čo najskôr naštartovať kariéru v IT umožňujú 5-mesačné vzdelávacie programy, a preto sa IT v kurze orientuje na krátkodobé vzdelávanie do 1 roka.

TRY IT je poskytovateľom vzdelávacieho portálu METIS Academy a obsahu vzdelávania, pričom sa orientuje najmä na komplexné vzdelávanie vo forme štúdia od 1 roka.

Vzdelávanie (t.j. obsah jednotlivých školení, spôsob výučby, hodnotenie a certifikácia, zmluvní partneri) je rovnaké bez ohľadu na poskytovateľa výučby. 

Pracovná stáž a zamestnanie

 • Naši študenti sa môžu zúčastniť pracovnej stáže u našich firemných partnerov, prípadne od nich môžu získať pracovnú ponuku už po prvých 5 mesiacoch vzdelávania a v štúdiu môžu pokračovať popri zamestnaní.
 • Pracovná stáž prebieha priamo v IT spoločnosti, ktorá je našim zmluvným partnerom a môže mať podobu:
  • klasickej stáže v dĺžke trvania 1-12 mesiacov,
  • 3-mesačnej skúšobnej doby po prijatí do zamestnaneckého pomeru na dobu neurčitú alebo
  • ročnej pracovnej zmluvy na dobu určitú.
 • Stáž, resp. pracovná ponuka, predstavuje pre našich absolventov benefit s vysokou pridanou hodnotou a je odmenou pre aktívnych a šikovných študentov.
 • Nástupný plat je 1100 - 1400€, príplatok za znalosť nemeckého jazyka je min. 400€. 
 • Naši zmluvní partneri majú veľký záujem o našich absolventov, a to predovšetkým s týmto profilom:
  • Košice (IBM)
   • Software Tester s nemeckým jazykom
  • Banská Bystrica (IBM)
   • Office Specialist/Manager s nemeckým jazykom
  • Bratislava (Accenture, IBM)
   • Java Developer Junior
   • C# Developer Junior
   • Front-End Developer
   • Software Tester

 Vzdelávacie programy môžu byť v prípade záujmu dostatočného počtu študentov realizované aj v učebniach v každom krajskom meste (Trnava, Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov). Pre viac informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. 

 

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 30.6. a získaj zľavu 4%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.