Prejsť na navigáciu

Ako vzdelávame 

Moderované online vzdelávanie 

Naše vzdelávanie je zamerané najmä na získanie znalostí a zručností potrebných pre výkon konkrétnej pracovnej pozície v oblasti vývoja softvéru, ale aj na dosiahnutie určitej úrovne práce s PC, resp. na získanie znalostí v určitej oblasti IT spolu s mäkkými zručnosťami potrebnými pri uchádzaní sa o prácu, ako aj na získanie znalosti nemeckého jazyka. Je koncipované do dvoch 5-mesačných semestrov (september-január, február-jún) ročne.

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy (každý študent získa prístup v tvare meno.priezvisko@metis.academy) online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Intenzita vzdelávania je 3 hodiny denne počas pracovných dní (dve lekcie týždenne), v závislosti od dĺžky trvania školenia však môže byť výnimočne iba 1,5 hodiny denne (jedna lekcia týždenne). Študovať je možné aj popri zamestnaní. V prípade 5-mesačných INTENZÍVNYCH vzdelávacích programov (dva 5-mesačné vzdelávacie programy prebiehajúce súbežne, z ktorých jeden je vždy Office Specialist/Manager - tieto spĺňajú požiadavky úradu práce na ich preplatenie nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie cez KOMPAS+), resp. kombinovaného štúdia IT a nemeckého jazyka je intenzita vzdelávania 6 hodín denne počas pracovných dní.

Pre koho je štúdium určené?

Naše štúdium je určené pre každého, kto má záujem a chuť vzdelávať sa bez ohľadu na úroveň doterajších IT vedomostí, resp. nemeckého jazyka, a získané znalosti chce využiť pri práci najmä v IT oblasti alebo na riadiacej pozícii s cieľom získať nadštandardné ohodnotenie. Zároveň ušetrí každý deň množstvo času tým, že za naším vzdelávaním nemusí dochádzať a v budúcnosti chce mať možnosť v rovnakom režime aj pracovať, pričom študijné povinnosti si môže plniť v čase, ktorý mu vyhovuje. Takto získa kvalitné vzdelanie, ktoré mu umožní už po 5-mesiacoch získať prácu v IT a nadštandardne zarábať, pričom má možnosť pokračovať v našom vzdelávaní aj popri zamestnaní, napr. v 2,5-ročnom štúdiu METIS Academy Software Engineer, a získať tak značnú konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu. Najčastejšie sú našimi študentami:

1. Zamestnaní:

 • bez IT skúseností, ktorí chcú zmeniť svoje pracovné zameranie a naštartovať svoju kariéru v IT,
 • s IT skúsenosťami, ktorí chcú zlepšiť úroveň svojich IT znalostí a kariérne rásť,
 • používajúci pri práci počítač, ktorí ho chcú dokonale ovládať a tým zefektívniť svoju prácu,
 • používajúci v práci nemecký jazyk, pričom jeho nedostatočná znalosť im neumožňuje plnohodnotne pracovať a kariérne rásť.

2. Nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na úrade práce a teda majú možnosť požiadať úrad práce o Preplatenie kurzovného úradom práce cez KOMPAS+.

3. Študenti:

 • strednej školy, ktorí nechcú alebo nemajú možnosť v štúdiu pokračovať na vysokej škole,
 • strednej alebo vysokej školy, ktorí by radi prepojili alebo rozšírili oblasť svojho doterajšieho štúdia,
 • vysokej školy, ktorí zistili, že zameranie ich terajšieho štúdia nie je pre nich to pravé,
 • študujúci na vysokej škole/univerzite v zahraničí, ktorí sa rozhodli vrátiť na Slovensko a čím skôr chcú nastúpiť do zamestnania v IT.

4. Slováci, žijúci alebo pracujúci v zahraničí:

 • a bez ohľadu na terajšiu profesiu chcú rozbehnúť svoju kariéru v IT,
 • ktorí chcú pracovať s počítačom efektívne aj na riadiacej pozícii,
 • ktorí sa potrebujú zdokonaliť v nemeckom jazyku.

5. Rodičia na materskej dovolenke.

Ako prebieha výučba 

 • Výučba môže prebiehať ktorýkoľvek (aj každý) pracovný deň v závislosti od zvoleného vzdelávania dopoludnia, popoludní aj večer.
 • Odborná časť vzdelávania zameraná na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo na cudzí jazyk pozostáva z dvoch osemhodinových lekcií týždenne, ktoré sú rozložené do štyroch až piatich dní.
 • Každá z lekcií sa skladá z niekoľkých alebo všetkých nasledovných povinných aktivít/činností:
  • teoretická príprava na webinár,
  • webinár (nové učivo a praktické riešenie reálnych príkladov z praxe),
  • práca na zadaniach a testoch,
  • konzultácia (objasnenie všetkých nejasností spojených s preberanou témou ako aj správne riešenie úloh a zadaní) a
  • práca na projekte (samostatná alebo tímová).
 • Každá aktivita/činnosť sa skladá z jednej alebo viacerých povinných a/alebo nepovinných úloh, je moderovaná, zahŕňa konzultácie s lektorom, samostatnú aj skupinovú prácu študentov a odohráva sa:
  • vo vopred stanovenom čase (webináre),
  • po dohode s lektorom v dohodnutej forme a v stanovenom/dohodnutom čase (konzultácie) a
  • počas vopred stanovenej doby ale v ľubovoľnom čase (ostatné aktivity/činnosti a úlohy).
 • Okrem odbornej časti vzdelávania zameranej na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo na cudzí jazyk študenti môžu súbežne absolvovať aj:
  • všeobecnú odbornú časť,
  • školenie mäkkých zručností a
  • prípravu na pracovný pohovor.
 • Výučba prebieha pod vedením kvalitných a kvalifikovaných lektorov, ktorí pomáhajú s každým zadaním a úlohou.
 •  Tento spôsob plnenia zadaných úloh sa približuje reálnemu pracovnému prostrediu.

Webináre 

Webináre prebiehajú podobne ako videohovor, lektor je v spojení so študentami a zdieľa svoju obrazovku pri vysvetľovaní. Počas webinára tak môžu študenti s lektorom o jednotlivých témach diskutovať alebo si písať cez chat. Potrebujú iba pripojenie na internet, počítač a slúchadlá. Pripojiť sa je možné z ľubovoľného miesta. Minimálne technické požiadavky sú ľahko splniteľné.

Hodnotenie a certifikácia 

 • Študent získa Osvedčenie o absolvovaní kurzu, školenia, balíka školení, vzdelávacieho programu alebo štúdia po jeho úspešnom absolvovaní.
 • Úspešné absolvovanie 5-mesačného vzdelávacieho programu, pokiaľ je tento súčasťou rozsiahlejšieho vzdelávania, je nutnou podmienkou pre ďalšie pokračovanie v tomto vzdelávaní.
 • Študent automaticky bez ďalšej certifikačnej skúšky získa odborný certifikát METIS Academy Certificate (MAC) po úspešnom absolvovaní 5-mesačného vzdelávacieho programu a zároveň splnení všetkých nasledujúcich podmienok za každé školenie samostatne:
  • minimálne 80 % účasť na výučbe (ospravedlnená neúčasť na webinári z dôvodu pracovných povinností a jeho absolvovanie v inom termíne alebo v offline režime sa nepovažuje za neúčasť na výučbe),
  • maximálne 20% ospravedlnenej neúčasti na výučbe,
  • žiadna neospravedlnená neúčasť na výučbe,
  • absolvovanie všetkých povinných úloh a splnenie každej jednej z nich minimálne na 50% a v priemere minimálne na 65%,
  • vypracovanie záverečného testu minimálne na 65% a 
  • vypracovanie záverečného projektu minimálne na 65%.
 • Po získaní všetkých odborných certifikátov počas komplexného odborného štúdia získa študent odborný diplom METIS Academy Diploma (MAD) v oblasti, na ktorú je štúdium zamerané.

Poskytovatelia výučby

IT v kurze podporuje v nadobudnutí kľúčových kompetencií najmä uchádzačov o (nové) zamestnanie aj vo finančnej oblasti, a to formou nižšieho zápisného, možnosťou voľby počtu splátok (bez navýšenia kurzovného, t.j. pri nezmenenej celkovej cene vzdelávania) tak, aby najnižšia mesačná splátka - rovnako ako zápisné - bola maximálne 290 EUR (s možnosťou odloženia splácania týchto mesačných splátok pre nezamestnaných). Čo najskôr naštartovať kariéru v IT umožňujú 5-mesačné vzdelávacie programy, a preto sa IT v kurze orientuje na krátkodobé vzdelávanie do 1 roka.

TRY IT je poskytovateľom vzdelávacieho portálu METIS Academy a obsahu vzdelávania, pričom sa orientuje najmä na komplexné vzdelávanie vo forme štúdia od 1 roka.

Vzdelávanie (t.j. obsah jednotlivých školení, spôsob výučby, hodnotenie a certifikácia, zmluvní partneri) je rovnaké bez ohľadu na poskytovateľa výučby. 

Pracovná stáž a zamestnanie

 • Naši študenti sa môžu zúčastniť pracovnej stáže u našich firemných partnerov, prípadne od nich môžu získať pracovnú ponuku už po prvých 5 mesiacoch vzdelávania a v štúdiu môžu pokračovať popri zamestnaní.
 • Pracovná stáž prebieha priamo v IT spoločnosti, ktorá je našim zmluvným partnerom a môže mať podobu:
  • klasickej stáže v dĺžke trvania 1-12 mesiacov,
  • 3-mesačnej skúšobnej doby po prijatí do zamestnaneckého pomeru na dobu neurčitú alebo
  • ročnej pracovnej zmluvy na dobu určitú.
 • Stáž, resp. pracovná ponuka, predstavuje pre našich absolventov benefit s vysokou pridanou hodnotou a je odmenou pre aktívnych a šikovných študentov.
 • Nástupný plat je 1100 - 1400€, príplatok za znalosť nemeckého jazyka je min. 400€. 
 • Naši zmluvní partneri majú veľký záujem o našich absolventov, a to predovšetkým s týmto profilom:
  • Košice (IBM)
   • Software Tester s nemeckým jazykom
  • Banská Bystrica (IBM)
   • Office Specialist/Manager s nemeckým jazykom
  • Bratislava (Accenture, IBM)
   • Java Developer Junior
   • C# Developer Junior
   • Front-End Developer
   • Software Tester

 Vzdelávacie programy môžu byť v prípade záujmu dostatočného počtu študentov realizované aj v učebniach v každom krajskom meste (Trnava, Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov). Pre viac informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. 

 

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

30.1.2023 začína nový semester

Viac informácií

Zapoj sa do Vianočného kvízu

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.