Prejsť na navigáciu

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky do vzdelávacieho programu (ďalej len „Prihláška“) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a Študentom.
 2. Poskytovateľom výučby je Nezisková organizácia Aptech Europe so sídlom Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO 45 736 502, bankové spojenie v tvare IBAN SK73 1100 0000 0029 2286 2554 (ďalej len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti informačných technológií a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby (ďalej len „vzdelávacie služby“).
 3. Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací program, ktorého cieľom je zvýšiť IT zručnosti mladých ľudí a pomôcť tým zlepšiť možnosti ich uplatnenia na trhu práce. V rámci vzdelávacieho programu Študent absolvuje školenia z oblasti informačných technológií, používateľských PC zručností, mäkkých zručností a z oblasti ľudských zdrojov.
 2. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu získa Študent Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Pod úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu sa rozumie splnenie nasledujúcich podmienok: minimálne 80 % účasť na výučbe a absolvovanie všetkých študijných úloh zadaných lektorom.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom svojich zmluvných lektorov zabezpečiť Študentovi odborné vyučovanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Študenta študijné materiály potrebné k výučbe.
 2. V prípade vzniku nepredvídateľných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných lektorov, alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), následkom ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, Poskytovateľ sa zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby.
 3. Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
 4. Študent je povinný zúčastňovať sa pravidelne výučby tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín.
 5. V prípade, že sa Študent nebude môcť zúčastniť výučby, je povinný písomne oznámiť svoju neúčasť na info@itvkurze.sk, a to najneskôr 24 hodín vopred.
 6. Za neúčasť Študenta na výučbe nemá Študent nárok na žiadnu finančnú kompenzáciu.
 7. Študent je bezodkladne povinný písomne informovať Poskytovateľa výučby o zmene osobných údajov uvedených v Prihláške (t.j. zmena mena, telefónneho čísla, mailovej adresy ...), o zmene iných podstatných skutočností a o predčasnom ukončení štúdia aj s uvedením dôvodu ukončenia.
 8. Študent je povinný správať sa tak, aby nenarušoval priebeh výučby vo svojej skupine a v iných skupinách a v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými normami.
IV. Spôsoby financovania školného

Školné je možné uhradiť prostredníctvom:

 1. Jednorázová platba
  Študent uhradí školné v celkovej výške na základe faktúry, ktorú Poskytovateľ výučby vystaví po obdržaní Záväznej prihlášky do vzdelávacieho programu. Pri úhrade je potrebné uviesť správny variabilný symbol, ktorý Poskytovateľ pridelí každému Študentovi. Tento poplatok je nevratný.
 2. Platforma Young Talent Support
  Študent pred nástupom na štúdium uhradí sumu vo výške 200 € na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom výučby. Podpora prostredníctvom platformy Young Talent Support spočíva v poskytnutí finančnej výpomoci Študentovi tým, že za neho prevezme záväzok uhradiť zvyšnú sumu školného. Študent finančnú výpomoc vráti jedným z 3 možných spôsobov:
  a) YTS – Úhrada na splátky

  Zvyšnú sumu školného je možné rozdeliť na viacero splátok, pričom výška minimálnej mesačnej splátky je 200 € v zmysle splátkového kalendára vystaveného Poskytovateľom výučby. Splátku je potrebné uhradiť najneskôr k pätnástemu dňu v každom po sebe idúcom kalendárnom mesiaci od začatia výučby až do splatenia celkovej výšky školného.
  b) YTS – RE-PAS
  O preplatenie školného Študent môže požiadať príslušný úrad práce, ak je evidovaný na úrade práce a v predchádzajúcich 5 rokoch mu nebol poskytnutý príspevok na rovnakú alebo podobnú rekvalifikáciu. Kompletne vyplnenú Požiadavku na rekvalifikáciu je potrebné predložiť úradu práce najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie. Potrebné tlačivá budú zaslané každému uchádzačovi po vyplnení „Nezáväznej prihlášky“a zároveň sú zverejnené aj na stránke úradu práce.
  V prípade schválenia žiadosti a preplatenia školného RE-PASom, bude Študentovi vrátená suma vo výške 200 € uhradená pred nástupom na štúdium. V prípade schválenia a nepreplatenia rekvalifikácie úradom práce, je študent povinný uhradiť zvyšnú časť školného na účet Poskytovateľa, a to najneskôr do 3 dní od ukončenia štúdia.
  c) YTS – Úhrada školného s odloženými splátkami
  Študent má možnosť získať finančnú výpomoc s odkladom splátok, ak spĺňa uvedené podmienky:
  - vek do 30 rokov
  - nezamestnaný
  - ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
  - úspešné absolvovanie osobného pohovoru a sady osobnostných a odborných testov za účelom posúdenia predpokladov a úrovne uchádzača
  Každá žiadosť o finančnú výpomoc je posudzovaná individuálne, prebieha schvaľovacím procesom a na získanie finančnej výpomoci nie je právny nárok.
  Zvyšnú časť školného začína Študent splácať ihneď po zamestnaní sa bez ohľadu na štúdium, s podmienkou úhrady poslednej splátky najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia. Mesačná splátka predstavuje 35 % z čistej mzdy, nie však menej ako 200 €.

 V. Podmienky ukončenia štúdia

 1. Pred uplynutím dohodnutej doby vzdelávacieho programu je možné štúdium ukončiť:
  a) jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta
  b) vylúčením Študenta zo strany Poskytovateľa
 2. Študent je povinný jednostranné ukončenie vzdelávacieho programu vopred písomne oznámiť na info@itvkurze.sk, a to 7 dní pred jeho posledným dňom účasti na výučbe a súčasne poslať Žiadosť o ukončení štúdia s uvedením dôvodu ukončenia na adresu Poskytovateľa výučby. Študent môže mať nárok na vrátenie školného, príp. jeho alikvótnej čiastky len v prípade ukončenia štúdia z vážnych a preukázateľných dôvodov (napr. zdravotné problémy). Posúdenie konkrétneho prípadu a rozhodnutie o vrátení školného je plne v kompetencii Poskytovateľa a Študent naň nemá právny nárok.
 3. V prípade, že Študent ukončí vzdelávací program pred uplynutím dohodnutej doby bez uvedenia vážnych a preukázateľných dôvodov (napr. zdravotné problémy), je povinný uhradiť zvýšnú časť školného na účet Poskytovateľa výučby do 3 dní od ukončenia štúdia.
 4. V prípade neplnenia povinností zo strany Študenta, porušenia Školského poriadku, neospravedlnenej absencie na výučbe, nevhodného správania je Poskytovateľ oprávnený vylúčiť Študenta zo štúdia bez nároku na vrátenie školného a zároveň je Študent povinný uhradiť zvyšnú sumu školného na účet Poskytovateľa výučby najneskôr do 3 dní od ukončenia štúdia.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov Študent vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé a že nezamlčal nijaké závažné skutočnosti. Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva výslovný súhlas so správou, spracovaním, uchovaním a cezhraničným prenosom svojich osobných údajov, ktoré poskytuje Neziskovej organizácii Aptech Europe. Študent poskytuje dobrovoľné údaje z prihlášky a sprievodných dokumentov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre (i) poskytnutie údajov tretej osobe vo veci príležitosti, o ktorú sa uchádza a (ii) ich interné využitie v rámci Neziskovej organizácie Aptech Europe za účelom výberu uchádzačov, vytvárania databázy uchádzačov a ďalšej spolupráce. Berie na vedomie, že tento súhlas môže odvolať s odôvodnením len písomne v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň berie na vedomie, že údaje môžu spracovávať iba poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.