Prejsť na navigáciu

VŠEOBECNÉ PODMIENKY VZDELÁVACIEHO PROGRAMU IT V KURZE

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky do vzdelávacieho programu IT v kurze (ďalej len „Prihláška“) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby, Poskytovateľom finančnej výpomoci a Študentom.
 2. Poskytovateľom výučby je Nezisková organizácia IT v kurze so sídlom Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO 45 736 502, bankový účet (v tvare IBAN) SK54 8330 0000 0025 0115 3821 (ďalej len „IT v kurze“). IT v kurze poskytuje vzdelávacie služby (vrátane pracovnej stáže a ponuky zamestnania, resp. pracovnej príležitosti počas a aj po skončení poskytovania vzdelávacej služby) prostredníctvom vzdelávacích programov v oblasti informačných technológií a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby.
 3. Poskytovateľom finančnej výpomoci je Young Talent Support, n.f., ktorého cieľom je podpora mladých talentov na princípe vzájomnej výpomoci (ďalej len „YTS“).
 4. Poskytovateľom vzdelávacieho portálu je TRY IT, n.o. (ďalej len „TRY IT“).
 5. Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacieho programu a počas jeho trvania nemôže byť nahradený inou osobou (ďalej len „Študent“).

II. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie konkrétny vzdelávací program (ďalej len „Program“), ktorého cieľom je zlepšiť najmä IT a počítačové zručnosti, prezentačné a komunikačné kompetencie ako aj jazykové znalosti mladých ľudí a tým zvýšiť šancu ich uplatnenia na trhu práce. V závislosti od zvoleného Programu Študent v rámci Programu absolvuje školenia z informačných technológií, cudzieho jazyka, používateľských PC zručností, mäkkých zručností a z oblasti ľudských zdrojov.
 2. Vzdelávacie programy sú realizované prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami prostredníctvom virtuálnej učebne bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online. Forma štúdia charakterizuje vzdelávací program. Výučba môže prebiehať ktorýkoľvek pracovný deň, dopoludnia i popoludní, študent má povinnosť absolvovať všetky povinné činnosti. Miestom realizácie vzdelávacích programov je sídlo poskytovateľa vzdelávacieho portálu. Vzdelávacie programy môžu byť v prípade záujmu dostatočného počtu študentov realizované aj v učebniach v každom krajskom meste (Trnava, Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov). Pri uskutočňovaní vzdelávacieho programu v učebni a vo virtuálnej učebni sa používajú rovnaké metódy, prípadné nevyhnutné rozdiely nemajú vplyv na výsledky vzdelávania. Metóda je spôsob, ktorý sa používa na dosiahnutie vzdelávacích cieľov.
 3. Odborná časť vzdelávania zameraná na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo na cudzí jazyk je organizovaná do dvoch osemhodinových blokov týždenne, ktoré sú rozložené do štyroch až piatich dní. Každý z blokov sa skladá z niekoľkých alebo všetkých nasledovných povinných činností: teoretická príprava, webinár, práca na zadaniach a testoch, konzultácia a práca na projekte. Každá činnosť sa skladá z jednej alebo viacerých úloh, je moderovaná, zahŕňa konzultácie s lektorom, samostatnú aj skupinovú prácu študentov a odohráva sa vo vopred stanovenom čase a počas vopred stanovenej doby.
 4. Okrem odbornej časti vzdelávania zameranej na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo na cudzí jazyk študenti môžu absolvovať aj všeobecnú odbornú časť, školenie mäkkých zručností a prípravu na pracovný pohovor. Táto časť vzdelávania je rovnaká pre všetky vzdelávacie programy zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu a môže prebiehať súbežne s odbornou časťou vzdelávania zameranou na konkrétnu pracovnú pozíciu rovnakým spôsobom, v závislosti od konkrétneho vzdelávacieho programu si vyžaduje navyše 30 až 40 percent času vyhradeného na odbornú časť vzdelávania zameranú na konkrétnu pracovnú pozíciu.
 5. Vzhľadom na fakt, že vzdelávanie z hľadiska časovej náročnosti vyžaduje od študenta určitý počet hodín samostatného štúdia a samostatnej alebo skupinovej tvorivej činnosti, určitý počet hodín práce na zadaniach, testoch a projektoch, účasť na webinároch a konzultáciách, má každý vzdelávací program určený počet dní, počas ktorých študent absolvuje minimálne tri hodiny odbornej časti vzdelávania zameranej na konkrétnu pracovnú pozíciu.
 6. Po úspešnom absolvovaní Programu získa Študent Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Pod úspešným absolvovaním Programu sa rozumie splnenie nasledujúcich podmienok: minimálne 80 % účasť na výučbe, absolvovanie všetkých povinných činností a zadaných úloh a splnenie každej jednej z nich minimálne na 50% a v priemere minimálne na 65%.
 7. Vybraným (najlepším) študentom môže byť počas a/alebo po poskytnutí vzdelávacej služby ponúknutá pracovná stáž a ponuka zamestnania, resp. pracovnej príležitosti od zmluvných partnerov poskytovateľa vzdelávacej služby.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa výučby, poskytovateľa finančnej výpomoci a Študenta

 1. Odoslaním (potvrdením) Prihlášky Študentom vzniká zmluvný vzťah medzi Študentom, IT v kurze a v prípade odsúhlasenej žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci aj s YTS. IT v kurze má právo posúdiť každú Prihlášku samostatne a rozhodnúť o jej akceptovaní alebo odmietnutí najneskôr do začiatku Programu. V prípade jej odmietnutia túto skutočnosť IT v kurze bezodkladne oznámi Študentovi, pričom svoje rozhodnutie nie je povinné zdôvodniť. V takomto prípade je IT v kurze povinné už uhradené Kurzovné vrátiť. Na účasť v Programe nie je právny nárok.
 2. IT v kurze sa zaväzuje zabezpečiť Študentovi výučbu počas celého trvania Programu. IT v kurze je povinné zabezpečiť pre každého Študenta študijné materiály potrebné k výučbe. IT v kurze zodpovedá za vady služby podľa všeobecného predpisu.
 3. V prípade vzniku nepredvídateľných okolností na strane IT v kurze, resp. jeho zmluvných partnerov, alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, nepriazeň počasia, výpadok technických prostriedkov, atď.), následkom ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, resp. činností, sa IT v kurze zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Počas štátnych sviatkov sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza, pokiaľ nie je stanovené inak. IT v kurze má právo zmeniť obsah, harmonogram, miesto, formu, metódu, postup a spôsob výučby.
 4. Obsah, metódy, postupy a spôsob výučby Programu sú duševným vlastníctvom poskytovateľa výučby, resp. poskytovateľa vzdelávacieho portálu, prípadne jeho zmluvného partnera, a Študent ani nikto iný nie je oprávnený ich akýmkoľvek spôsobom upravovať, kopírovať, reprodukovať, šíriť, prenášať, predávať, licencovať, napodobňovať, rozmnožovať, zobrazovať, zverejňovať alebo inak šíriť vrátane akéhokoľvek obsahu umiestneného na vzdelávacom portáli.
 5. IT v kurze má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom IT v kurze), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
 6. Študent je na základe Prihlášky povinný uhradiť IT v kurze zápisné a školné za Program v dohodnutej výške pred začiatkom Programu a v dohodnutom termíne (ďalej zápisné a školné spolu len „Kurzovné“). Kurzovné je nevratné.
 7. V prípade odsúhlasenia poskytnutia finančnej výpomoci Študentovi sa YTS zaväzuje poskytnúť Študentovi finančnú výpomoc a to tak, že na seba pred začiatkom Programu preberie záväzok uhradiť Kurzovné za Študenta IT v kurze (čím ho Študent poveruje a poveruje IT v kurze na prijatie Kurzovného od YTS), a to na úhradu finančnej výpomoci Študentovi.
 8. Študent sa zaväzuje vrátiť YTS poskytnutú finančnú výpomoc na základe vopred dohodnutých podmienok definovaných v Dohode o úhrade kurzovného a finančnej výpomoci (ďalej len „Dohoda“), uzatvorenej medzi IT v kurze, YTS a Študentom.
 9. Študent berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, nakoľko sa jedná o poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.
 10. Študent je povinný zúčastňovať sa pravidelne výučby tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k vymeškaniu vyučovacích hodín, resp. činností. V prípade, že sa Študent nebude môcť zúčastniť výučby, je povinný písomne oznámiť svoju neúčasť na info@itvkurze.sk, a to najneskôr 24 hodín vopred. Za neúčasť Študenta na výučbe nemá Študent nárok na žiadnu kompenzáciu.
 11. Študent je bezodkladne povinný písomne informovať IT v kurze o zmene údajov uvedených v Prihláške, o zmene iných podstatných skutočností (napr. o jeho prijatí do zamestnania) a o rozhodnutí o predčasnom ukončení štúdia aj s uvedením dôvodu takéhoto ukončenia.
 12. Študent je povinný správať sa k ostatným študentom, lektorom a predstaviteľom poskytovateľa výučby slušne a úctivo. Študent je povinný správať sa v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými normami tak, aby nerušil priebeh výučby vo svojej skupine alebo v iných skupinách.
 13. V priestoroch konania výučby nie je dovolené jesť, piť ani používať mobilné telefóny. V priestoroch konania výučby je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné látky alebo byť pod ich vplyvom.
 14. Študent je povinný zaobchádzať so všetkým poskytnutým technickým vybavením a zariadením rozumne, šetrne a chrániť ho pred poškodením. Je zakázané vynášať z priestorov konania výučby akékoľvek predmety.
 15. IT v kurze nenesie hmotnú zodpovednosť za veci študenta.
 16. Študent môže svoje návrhy na zlepšenie, pripomienky, podnety, reklamácie alebo sťažnosti poslať na info@itvkurze.sk. Každé podanie bude posúdené individuálne a o riešení bude Študent informovaný.

IV. Spôsoby úhrady Kurzovného

 1. Jednorázová úhrada
  Študent uhradí Kurzovné v plnej výške na účet IT v kurze pred začiatkom Programu s uvedením prideleného variabilného symbolu.
 2. Finančná výpomoc YTS
  YTS poskytne Študentovi finančnú výpomoc tak, že na seba pred začiatkom Programu preberie záväzok uhradiť Kurzovné za Študenta IT v kurze. Študent finančnú výpomoc vráti v súlade s Dohodou jedným z dvoch možných spôsobov:
  a) YTS – Splátky
  Študent vráti YTS poskytnutú finančnú výpomoc na účet YTS s uvedením prideleného variabilného symbolu nasledovne:
  - zápisné pred začiatkom Programu a školné formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 250 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho vzdelávacieho programu), najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v Dohode.
  b) YTS – Odložené splátky
  Študent má možnosť získať finančnú výpomoc s odkladom splátok, ak spĺňa uvedené podmienky:
  - vek do 30 rokov
  - nezamestnaný
  - ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

  Každá žiadosť o finančnú výpomoc je posudzovaná individuálne, prebieha schvaľovacím procesom a na získanie finančnej výpomoci nie je právny nárok. V prípade získania finančnej výpomoci s odkladom splátok Študent vráti YTS poskytnutú finančnú výpomoc na účet YTS s uvedením prideleného variabilného symbolu nasledovne:
  - zápisné pred začiatkom Programu a školné podľa svojich finančných možností, resp. ihneď po zamestnaní sa, a to formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 250 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho vzdelávacieho programu), najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v Dohode, pričom posledná splátka musí byť uhradená najneskôr do 18 mesiacov od začiatku Programu.

 3. Preplatenie Kurzovného úradom práce
  Študent uhradí Kurzovné jednorazovou úhradou alebo prostredníctvom finančnej výpomoci YTS. O preplatenie Kurzovného môže Študent požiadať príslušný úrad práce, pokiaľ je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Kompletne vyplnenú žiadosť je potrebné predložiť úradu práce v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok Programu tak, aby mal úrad práce dostatočný časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie pred začiatkom Programu. V prípade schválenia žiadosti úradom práce vystaví IT v kurze Študentovi po úspešnom absolvovaní Programu faktúru pre účely preplatenia Kurzovného úradom práce. Po uhradení tejto faktúry úradom práce IT v kurze vráti do výšky úradom práce preplatenej časti Kurzovného Študentovi zaplatené Kurzovné, resp. Študentom vrátenú časť finančnej výpomoci YTS, a za Študenta prioritne vráti zvyšnú nevrátenú časť finančnej výpomoci YTS. V prípade, že úrad práce faktúru za Kurzovné neuhradí, Študent sa zaväzuje vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc, resp. jej nevrátenú časť, YTS do 7 kalendárnych dní od zistenia takejto skutočnosti, pokiaľ sa písomne s YTS nedohodne inak.

 4. Preplatenie Kurzovného zmluvným partnerom Programu (napr. budúcim zamestnávateľom Študenta)
  Študent uhradí Kurzovné jednorazovou úhradou alebo prostredníctvom finančnej výpomoci YTS. V prípade preplatenia Kurzovného, resp. jeho časti (napr. školného) zmluvným partnerom Programu, IT v kurze vráti do výšky zmluvným partnerom Programu preplatenej časti Kurzovného Študentovi zaplatené Kurzovné, resp. Študentom vrátenú časť finančnej výpomoci YTS, a za Študenta prioritne vráti zvyšnú nevrátenú časť finančnej výpomoci YTS. V prípade, že zmluvný partner Kurzovné, resp. jeho časť nepreplatí, Študent sa zaväzuje vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc, resp. jej nevrátenú časť, YTS do 7 kalendárnych dní od zistenia takejto skutočnosti, pokiaľ sa písomne s YTS nedohodne inak.

V. Podmienky predčasného ukončenia štúdia

 1. Pred uplynutím dohodnutej doby Programu je možné Program predčasne ukončiť:
  a)    jednostranným rozhodnutím o ukončení štúdia zo strany Študenta
  b)    vylúčením Študenta z Programu zo strany IT v kurze
  c)    dohodou.
 2. Študent je povinný rozhodnutie o jednostrannom ukončení štúdia v Programe vopred písomne oznámiť na info@itvkurze.sk, a to 7 dní pred jeho posledným dňom účasti na výučbe a súčasne poslať písomnú Žiadosť o ukončenie štúdia s uvedením dôvodu ukončenia na adresu IT v kurze.
 3. V prípade nesplnenia študijných povinností zo strany Študenta, porušenia týchto všeobecných podmienok alebo Dohody Študentom, jeho neospravedlnenej absencie na výučbe alebo nevhodného správania je IT v kurze oprávnené vylúčiť Študenta z Programu bez nároku na vrátenie Kurzovného.
 4. V prípade predčasného ukončenia štúdia v Programe je Študent povinný vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc YTS do 7 dní odo dňa predčasného ukončenia štúdia, pokiaľ sa písomne s YTS nedohodne inak.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený Študent (zákazník),

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany Neziskovej organizácie IT v kurze, ako prevádzkovateľa, resp. poskytovateľa výučby, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov
Nezisková organizácia IT v kurze so sídlom Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 45 736 502 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba
Zodpovedná osoba nebola Prevádzkovateľom určená.

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa

 • realizácia hlavnej činnosti a napĺňanie cieľov Prevádzkovateľa
 • poskytovanie služieb študentom, zákazníkom a žiadateľom o služby Prevádzkovateľa
 • poskytovanie OÚ eventuálnym zamestnávateľom
 • vybavovanie sťažností
 • priamy marketing
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • vedenie účtovníctva
 • správa registratúry
 • štatistické spracovanie

Právny základ
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:
a)    plnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvného vzťahu na základe žiadosti dotknutej osoby,
b)    oprávnený záujem, ktorým je:

 •  realizácia hlavnej činnosti a napĺňanie cieľov Prevádzkovateľa
 • priamy marketing
 • starostlivosť o študentov/zákazníkov

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 •  lektori a iné spolupracujúce osoby Prevádzkovateľa
 • poskytovatelia IT služieb
 • príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • zmluvní partneri Prevádzkovateľa (napr. pre účely pracovnej stáže alebo ponuky zamestnania, resp. pracovnej príležitosti)
 • potenciálni zamestnávatelia
 • advokáti
 • znalci
 • audítori
 • osoby poverené výkonom činností pre Prevádzkovateľa

Prenos osobných údajov do tretej krajiny
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností Prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov.

Práva dotknutej osoby

 •  právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov)
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na info@itvkurze.sk.

Aktuálne informácie sú zverejnené na webovej stránke www.itvkurze.sk v sekcii Všeobecné podmienky.


 Vyhlásenie Študenta

 1. Študent si prečítal a súhlasí so Všeobecnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky.
 2. Študent si prečítal a berie na vedomie Informáciu o spracúvaní osobných údajov.
 3. Študent vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že nezamlčal nijaké závažné skutočnosti.
 4. Študent potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými parametrami konkrétneho Programu (uvedené pri popise tohto Programu), na ktorý sa prihlásil, a že rozumie tomu, že Prihláška je záväzná a na jej základe mu vzniká povinnosť uhradiť Kurzovné a vzniká zmluvný vzťah medzi Študentom a poskytovateľom výučby a v prípade odsúhlasenej žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci aj medzi Študentom a poskytovateľom finančnej výpomoci.