Prejsť na navigáciu

VŠEOBECNÉ PODMIENKY VZDELÁVACIEHO PROGRAMU IT V KURZE

I. Úvodné ustanovenia

1.    Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky do vzdelávacieho programu IT v kurze (ďalej len „Prihláška“) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby, Poskytovateľom finančnej výpomoci a Študentom.

2.    Poskytovateľom výučby je Nezisková organizácia IT v kurze so sídlom Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO 45 736 502, bankový účet (v tvare IBAN) SK54 8330 0000 0025 0115 3821 (ďalej len „IT v kurze“). IT v kurze poskytuje vzdelávacie služby prostredníctvom vzdelávacích programov v oblasti informačných technológií a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby.

3.    Poskytovateľom finančnej výpomoci je Young Talent Support, n.f., ktorého cieľom je podpora mladých talentov na princípe vzájomnej výpomoci (ďalej len „YTS“).

4.    Poskytovateľom vzdelávacieho portálu je TRY IT, n.o. (ďalej len „TRY IT“).

5.    Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacieho programu a počas jeho trvania nemôže byť nahradený inou osobou (ďalej len „Študent“).

II. Charakteristika vzdelávacej služby

1.    Vzdelávacou službou sa rozumie konkrétny vzdelávací program (ďalej len „Program“), ktorého cieľom je zvýšiť IT zručnosti mladých ľudí a pomôcť tým zlepšiť možnosti ich uplatnenia na trhu práce. V závislosti od zvoleného Programu Študent v rámci Programu absolvuje školenia z oblasti informačných technológií, používateľských PC zručností, mäkkých zručností a z oblasti ľudských zdrojov.

2.    Vzdelávacie programy sú realizované prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami prostredníctvom virtuálnej učebne bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online. Forma štúdia charakterizuje vzdelávací program. Výučba môže prebiehať ktorýkoľvek všedný deň, dopoludnia i popoludní, študent má povinnosť absolvovať všetky povinné činnosti. Miestom realizácie vzdelávacích programov je sídlo poskytovateľa vzdelávacieho portálu. Vzdelávacie programy môžu byť v prípade záujmu dostatočného počtu študentov realizované aj v učebniach v každom krajskom meste (Trnava, Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov). Pri uskutočňovaní vzdelávacieho programu v učebni a vo virtuálnej učebni sa používajú rovnaké metódy, prípadné nevyhnutné rozdiely nemajú vplyv na výsledky vzdelávania. Metóda je spôsob, ktorý sa používa na dosiahnutie vzdelávacích cieľov.

3.    Odborná časť vzdelávania zameraná na konkrétnu pracovnú pozíciu je organizovaná do dvoch osemhodinových blokov týždenne, ktoré sú rozložené do štyroch až piatich dní. Každý z blokov sa skladá zo štyroch dvojhodinových povinných činností (teoretická príprava, webinár, práca na zadaniach a testoch, práca na projektoch). Každá činnosť sa skladá z viacerých úloh, je moderovaná, zahŕňa konzultácie s lektorom, samostatnú aj skupinovú prácu študentov a odohráva sa vo vopred stanovenom čase a počas vopred stanovenej doby.

4.    Okrem odbornej časti vzdelávania zameranej na konkrétnu pracovnú pozíciu študenti absolvujú aj všeobecnú odbornú časť, školenie mäkkých zručností a prípravu na pracovný pohovor. Táto časť vzdelávania je rovnaká pre všetky vzdelávacie programy a prebieha súbežne s odbornou časťou vzdelávania zameranou na konkrétnu pracovnú pozíciu rovnakým spôsobom, v závislosti od konkrétneho vzdelávacieho programu si vyžaduje navyše 30 až 40 percent času vyhradeného na odbornú časť vzdelávania zameranú na konkrétnu pracovnú pozíciu, no nezapočítava sa do uvedeného rozsahu hodín, resp. dní konkrétneho vzdelávacieho programu rovnako ako pracovná stáž, ktorú môžu študenti absolvovať po ukončení vzdelávania.

5.    Vzhľadom na fakt, že vzdelávanie z hľadiska časovej náročnosti vyžaduje od študenta takmer polovičný počet hodín samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti ako má jeho moderovaná časť, má každý vzdelávací program určený počet dní, počas ktorých študent absolvuje minimálne tri hodiny odbornej časti vzdelávania zameranej na konkrétnu pracovnú pozíciu.

6.    Po úspešnom absolvovaní Programu získa Študent Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Pod úspešným absolvovaním Programu sa rozumie splnenie nasledujúcich podmienok: minimálne 80 % účasť na výučbe a absolvovanie všetkých zadaných úloh.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa výučby, poskytovateľa finančnej výpomoci a Študenta

1.    Odoslaním (potvrdením) Prihlášky Študentom vzniká zmluvný vzťah medzi Študentom, IT v kurze a v prípade odsúhlasenej žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci aj s YTS. IT v kurze má právo posúdiť každú Prihlášku samostatne a rozhodnúť o jej akceptovaní alebo odmietnutí najneskôr do začiatku Programu. V prípade jej odmietnutia túto skutočnosť IT v kurze bezodkladne oznámi Študentovi, pričom svoje rozhodnutie nie je povinné zdôvodniť. V takomto prípade je IT v kurze povinné už uhradené Kurzovné vrátiť. Na účasť v Programe nie je právny nárok.

2.    IT v kurze sa zaväzuje zabezpečiť Študentovi odbornú výučbu počas celého trvania Programu. IT v kurze je povinné zabezpečiť pre každého Študenta študijné materiály potrebné k výučbe. IT v kurze zodpovedá za vady služby podľa všeobecného predpisu.

3.    V prípade vzniku nepredvídateľných okolností na strane IT v kurze, resp. jeho zmluvných partnerov, alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, nepriazeň počasia, výpadok technických prostriedkov, atď.), následkom ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa IT v kurze zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Počas štátnych sviatkov sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza, pokiaľ nie je stanovené inak. IT v kurze má právo zmeniť obsah, harmonogram, miesto, formu, metódu, postup a spôsob výučby.

4.    Obsah, metódy, postupy a spôsob výučby Programu sú duševným vlastníctvom poskytovateľa výučby, resp. poskytovateľa vzdelávacieho portálu, prípadne jeho zmluvného partnera, a Študent nie je oprávnený ich akýmkoľvek spôsobom upravovať, kopírovať, reprodukovať, šíriť, prenášať, predávať, licencovať, napodobňovať, rozmnožovať, zobrazovať, zverejňovať alebo inak šíriť vrátane akéhokoľvek obsahu umiestneného na vzdelávacom portáli.

5.    IT v kurze má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom IT v kurze), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.

6.    Študent je na základe Prihlášky povinný uhradiť IT v kurze zápisné a školné za Program v dohodnutej výške a v dohodnutom termíne pred začiatkom Programu (ďalej zápisné a školné spolu len „Kurzovné“). Kurzovné je nevratné.

7.    V prípade odsúhlasenia poskytnutia finančnej výpomoci Študentovi sa YTS zaväzuje poskytnúť Študentovi finančnú výpomoc a to tak, že na seba pred začiatkom Programu preberie záväzok uhradiť Kurzovné za Študenta IT v kurze (čím ho Študent poveruje a poveruje IT v kurze na prijatie Kurzovného od YTS), a to na úhradu finančnej výpomoci Študentovi.

8.    Študent sa zaväzuje vrátiť YTS poskytnutú finančnú výpomoc na základe vopred dohodnutých podmienok definovaných v Dohode o úhrade kurzovného a finančnej výpomoci (ďalej len „Dohoda“), uzatvorenej medzi IT v kurze, YTS a Študentom.

9.    Študent je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Študent si môže uplatniť toto právo v listinnej podobe a oznámenie o odstúpení od zmluvy je povinný doručiť do sídla IT v kurze. V takomto prípade je Študent povinný uhradiť IT v kurze iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak Študent odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Študent odstúpil, a všetky platby, ktoré od neho IT v kurze alebo YTS na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou prijali, mu budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Študent udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

10.    Študent je povinný zúčastňovať sa pravidelne výučby tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k vymeškaniu vyučovacích hodín. V prípade, že sa Študent nebude môcť zúčastniť výučby, je povinný písomne oznámiť svoju neúčasť na info@itvkurze.sk, a to najneskôr 24 hodín vopred. Za neúčasť Študenta na výučbe nemá Študent nárok na žiadnu kompenzáciu.

11.    Študent je bezodkladne povinný písomne informovať IT v kurze o zmene údajov uvedených v Prihláške, o zmene iných podstatných skutočností (napr. o jeho prijatí do zamestnania) a o rozhodnutí o predčasnom ukončení štúdia aj s uvedením dôvodu takéhoto ukončenia.

12.    Študent je povinný správať sa k ostatným študentom, lektorom a pracovníkom vzdelávacej organizácie slušne a úctivo. Študent je povinný správať sa v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými normami tak, aby nerušil priebeh výučby vo svojej skupine alebo v iných skupinách.

13.    V priestoroch konania výučby nie je dovolené jesť, piť ani používať mobilné telefóny. V priestoroch konania výučby je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné látky alebo byť pod ich vplyvom.

14.    Študent je povinný zaobchádzať so všetkým poskytnutým technickým vybavením a zariadením rozumne, šetrne a chrániť ho pred poškodením. Je zakázané vynášať z priestorov konania výučby akékoľvek predmety.

15.    IT v kurze nenesie hmotnú zodpovednosť za veci študenta.

16.    Študent môže svoje návrhy na zlepšenie, pripomienky, podnety, reklamácie alebo sťažnosti poslať na info@itvkurze.sk. Každé podanie bude posúdené individuálne a o riešení bude Študent informovaný.

IV. Spôsoby úhrady Kurzovného

1.    Jednorázová úhrada

Študent uhradí Kurzovné v plnej výške na účet IT v kurze pred začiatkom Programu s uvedením prideleného variabilného symbolu.

2.    Finančná výpomoc YTS

YTS poskytne Študentovi finančnú výpomoc tak, že na seba pred začiatkom Programu preberie záväzok uhradiť Kurzovné za Študenta IT v kurze. Študent finančnú výpomoc vráti v súlade s Dohodou jedným z dvoch možných spôsobov:

a) YTS – Splátky

Študent vráti YTS poskytnutú finančnú výpomoc na účet YTS s uvedením prideleného variabilného symbolu nasledovne:

-    zápisné pred začiatkom Programu a školné formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 € mesačne), najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v Dohode.

b) YTS – Odložené splátky

Študent má možnosť získať finančnú výpomoc s odkladom splátok, ak spĺňa uvedené podmienky:

- vek do 30 rokov

- nezamestnaný

- ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

Každá žiadosť o finančnú výpomoc je posudzovaná individuálne, prebieha schvaľovacím procesom a na získanie finančnej výpomoci nie je právny nárok. V prípade získania finančnej výpomoci s odkladom splátok Študent vráti YTS poskytnutú finančnú výpomoc na účet YTS s uvedením prideleného variabilného symbolu nasledovne:

-    zápisné pred začiatkom Programu a školné podľa svojich finančných možností, resp. ihneď po zamestnaní sa, a to formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 € mesačne), najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v Dohode, pričom posledná splátka musí byť uhradená najneskôr do 15 mesiacov od začiatku Programu.

3.    Preplatenie Kurzovného úradom práce

Študent uhradí Kurzovné jednorázovou úhradou alebo prostredníctvom finančnej výpomoci YTS. O preplatenie Kurzovného môže Študent požiadať príslušný úrad práce, pokiaľ je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Kompletne vyplnenú žiadosť je potrebné predložiť úradu práce v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok Programu tak, aby mal úrad práce dostatočný časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie pred začiatkom Programu. V prípade schválenia žiadosti úradom práce vystaví IT v kurze Študentovi po úspešnom absolvovaní Programu faktúru pre účely preplatenia Kurzovného úradom práce. Po uhradení tejto faktúry úradom práce IT v kurze vráti do výšky úradom práce preplatenej časti Kurzovného Študentovi zaplatené Kurzovné, resp. Študentom vrátenú časť finančnej výpomoci YTS, a za Študenta prioritne vráti zvyšnú nevrátenú časť finančnej výpomoci YTS. V prípade, že úrad práce faktúru za Kurzovné neuhradí, Študent sa zaväzuje vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc, resp. jej nevrátenú časť, YTS do 7 kalendárnych dní od zistenia takejto skutočnosti, pokiaľ sa písomne s YTS nedohodne inak.

4.    Preplatenie Kurzovného zmluvným partnerom Programu (napr. budúcim zamestnávateľom Študenta)

Študent uhradí Kurzovné jednorázovou úhradou alebo prostredníctvom finančnej výpomoci YTS. V prípade preplatenia Kurzovného, resp. jeho časti (napr. školného) zmluvným partnerom Programu, IT v kurze vráti do výšky zmluvným partnerom Programu preplatenej časti Kurzovného Študentovi zaplatené Kurzovné, resp. Študentom vrátenú časť finančnej výpomoci YTS, a za Študenta prioritne vráti zvyšnú nevrátenú časť finančnej výpomoci YTS. V prípade, že zmluvný partner Kurzovné, resp. jeho časť nepreplatí, Študent sa zaväzuje vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc, resp. jej nevrátenú časť, YTS do 7 kalendárnych dní od zistenia takejto skutočnosti, pokiaľ sa písomne s YTS nedohodne inak.

V. Podmienky predčasného ukončenia štúdia

1.    Pred uplynutím dohodnutej doby Programu je možné Program predčasne ukončiť:

a)    jednostranným rozhodnutím o ukončením štúdia zo strany Študenta

b)    vylúčením Študenta z Programu zo strany IT v kurze

c)    dohodou.

2.    Študent je povinný rozhodnutie o jednostrannom ukončení štúdia v Programe vopred písomne oznámiť na info@itvkurze.sk, a to 7 dní pred jeho posledným dňom účasti na výučbe a súčasne poslať písomnú Žiadosť o ukončenie štúdia s uvedením dôvodu ukončenia na adresu IT v kurze.

3.    V prípade nesplnenia študijných povinností zo strany Študenta, porušenia týchto všeobecných podmienok alebo Dohody Študentom, jeho neospravedlnenej absencie na výučbe alebo nevhodného správania je IT v kurze oprávnené vylúčiť Študenta z Programu bez nároku na vrátenie Kurzovného.

4.    V prípade predčasného ukončenia štúdia v Programe je Študent povinný vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc YTS do 7 dní odo dňa predčasného ukončenia štúdia, pokiaľ sa písomne s YTS nedohodne inak.

Vyhlásenie a súhlas Študenta

Študent vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že nezamlčal nijaké závažné skutočnosti. Poskytnutím svojich údajov dáva podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním, uchovaním a cezhraničným prenosom svojich osobných údajov, ktoré zasiela IT v kurze. Poskytuje dobrovoľne údaje z Prihlášky a sprievodných dokumentov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre (i) poskytnutie údajov tretej osobe (zmluvnému partnerovi Programu, ktorý je uvedený pri popise konkrétneho Programu) vo veci pracovnej stáže a/alebo pracovnej príležitosti, o ktorú sa uchádza, resp. poskytovateľovi vzdelávacieho portálu TRY IT a (ii) ich interné využitie v rámci IT v kurze za účelom výberu uchádzačov, vytvárania databázy uchádzačov a ďalšej spolupráce. Berie na vedomie, že tento súhlas môže odvolať s odôvodnením len písomne v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň berie na vedomie, že údaje môžu spracovávať iba poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vyhlasuje, že mu boli poskytnuté všetky zákonom požadované informácie a že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Udeľuje výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Študent zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými parametrami konkrétneho Programu, na ktorý sa prihlásil a ktoré sú uvedené pri popise tohto Programu, súhlasí so Všeobecnými podmienkami vzdelávacieho programu IT v kurze, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky, a že rozumie tomu, že Prihláška je záväzná a na jej základe mu vzniká povinnosť uhradiť Kurzovné a vzniká zmluvný vzťah medzi Študentom, poskytovateľom výučby a v prípade odsúhlasenej žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci aj s poskytovateľom finančnej výpomoci.