Prejsť na navigáciu

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky do vzdelávacieho programu (ďalej len „Prihláška“) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby, Poskytovateľom finančnej výpomoci a Študentom.
 2. Poskytovateľom výučby je Nezisková organizácia Aptech Europe so sídlom Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO 45 736 502, bankové spojenie v tvare IBAN SK73 1100 0000 0029 2286 2554 (ďalej len „Aptech“). Aptech poskytuje vzdelávacie služby prostredníctvom vzdelávacích programov (ďalej len „Program“) v oblasti informačných technológií a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby.
 3. Poskytovateľom finančnej výpomoci na úhradu školného je Young Talent Support, n.f., so sídlom Ulica Pekárska 157/11, 917 01 Trnava, IČO 50 916 751 bankové spojenie v tvare IBAN SK69 0900 0000 0051 3166 0474, ktorého cieľom je podpora mladých talentov na princípe vzájomnej výpomoci (ďalej len „YTS“).
 4. Študent má záujem o poskytnutie Programu a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací program, ktorého cieľom je zvýšiť IT zručnosti mladých ľudí a pomôcť tým zlepšiť možnosti ich uplatnenia na trhu práce. V rámci Programu Študent absolvuje školenia z oblasti informačných technológií, používateľských PC zručností, mäkkých zručností a z oblasti ľudských zdrojov.
 2. Po úspešnom absolvovaní Programu získa Študent Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Pod úspešným absolvovaním Programu sa rozumie splnenie nasledujúcich podmienok: minimálne 80 % účasť na výučbe a absolvovanie všetkých študijných úloh zadaných lektorom.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa výučby, Poskytovateľa finančnej výpomoci a Študenta

 1. Aptech sa zaväzuje prostredníctvom svojich zmluvných lektorov zabezpečiť Študentovi odborné vyučovanie počas celého trvania Programu. Aptech je povinný zabezpečiť pre každého Študenta študijné materiály potrebné k výučbe.
 2. V prípade vzniku nepredvídateľných okolností na strane Aptechu, resp. jeho zmluvných lektorov, alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), následkom ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, Aptech sa zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Aptech má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby.
 3. Obsah Programu je duševným vlastníctvom Poskytovateľa výučby a Študent nie je oprávnený ho akýmkoľvek spôsobom upravovať, kopírovať, reprodukovať, šíriť, prenášať, predávať, licencovať, napodobňovať, rozmnožovať, zobrazovať, zverejňovať alebo inak šíriť akýkoľvek obsah umiestnený na portáli.
 4. Aptech má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Aptechu), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
 5. Študent je na základe Prihlášky povinný uhradiť organizácii Aptech stanovenú cenu v dohodnutej výške a termíne za Program (ďalej len „Školné“).
 6. V prípade získania finančnej výpomoci sa YTS zaväzuje poskytnúť Študentovi finančnú výpomoc a to tak, že na seba preberá záväzok uhradiť zvyšnú časť školného za Študenta organizácii Aptech (čím ho Študent poveruje a poveruje organizáciu Aptech na prijatie zvyšnej časti Školného od YTS), a to na úhradu finančnej výpomoci Študentovi.
 7. Študent sa zaväzuje vrátiť fondu YTS poskytnutú finančnú výpomoc na základe vopred dohodnutých podmienok definovaných v Dohode o úhrade školného a finančnej výpomoci (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi organizáciou Aptech, YTS a Študentom.
 8. Študent je povinný zúčastňovať sa pravidelne výučby tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín.
 9. V prípade, že sa Študent nebude môcť zúčastniť výučby, je povinný písomne oznámiť svoju neúčasť na info@itvkurze.sk, a to najneskôr 24 hodín vopred.
 10. Za neúčasť Študenta na výučbe nemá Študent nárok na žiadnu finančnú kompenzáciu.
 11. Študent je bezodkladne povinný písomne informovať Aptech o zmene osobných údajov uvedených v Prihláške (t.j. zmena mena, telefónneho čísla, mailovej adresy ...), o zmene iných podstatných skutočností a o predčasnom ukončení štúdia aj s uvedením dôvodu ukončenia.
 12. Študent je povinný správať sa tak, aby nenarušoval priebeh výučby vo svojej skupine a v iných skupinách a v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými normami.

IV. Spôsoby financovania Školného

 1. Jednorázová platba
  Študent uhradí Školné v celkovej výške na základe faktúry, ktorú Aptech vystaví po obdržaní Prihlášky do Programu Študentovi. Pri úhrade je potrebné uviesť správny variabilný symbol, ktorý Aptech pridelí každému Študentovi. Tento poplatok je nevratný.

 2. Finančná výpomoc poskytnutá fondom YTS
  Študent uhradí organizácii Aptech časť Školného za Program vo výške dohodnutej v Zmluve (minimálne však vo výške 190 €) na účet organizácie Aptech. Podpora prostredníctvom fondu YTS spočíva v poskytnutí finančnej výpomoci Študentovi tým, že fond YTS preberá za Študenta záväzok uhradiť zvyšnú časť školného organizácii Aptech. Študent finančnú výpomoc vráti jedným z 3 možných spôsobov:

  a) YTS – Úhrada na splátky
  Študent sa zaväzuje vrátiť fondu YTS poskytnutú finančnú výpomoc na účet fondu YTS s uvedením variabilného symbolu podľa svojich finančných možností, resp. ihneď po zamestnaní sa, a to formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 € mesačne), najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v Zmluve.

  b) YTS – Odložené splátky
  Študent má možnosť získať finančnú výpomoc s odkladom splátok, ak spĺňa uvedené podmienky:
  - vek do 30 rokov
  - nezamestnaný
  - ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
  Každá žiadosť o finančnú výpomoc je posudzovaná individuálne, prebieha schvaľovacím procesom a na získanie finančnej výpomoci nie je právny nárok.
  V prípade získania finančnej výpomoci sa Študent zaväzuje vrátiť fondu YTS poskytnutú finančnú výpomoc na účet fondu YTS s uvedením variabilného symbolu podľa svojich finančných možností, resp. ihneď po zamestnaní sa, a to formou splátok vo výške minimálne 35% z každej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 € mesačne), najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v Zmluve, pričom posledná splátka musí byť splatná najneskôr do 18 mesiaca od začiatku štúdia.

  c) YTS – ÚRAD PRÁCE
  O preplatenie školného Študent môže požiadať príslušný úrad práce, ak je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie (ďalej len „UoZ“). Kompletne vyplnenú požiadavku je potrebné predložiť úradu práce v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok Programu tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie.
  V prípade poskytnutia príspevku úradom práce bude Študentovi po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu organizáciou Aptech vystavená faktúra pre účely preplatenia Školného úradom práce. Po uhradení tejto faktúry úradom práce, organizácia Aptech vráti Študentovi časť Školného uhradeného Študentom pred začiatkom nástupu do Programu a finančná výpomoc poskytnutá fondom YTS sa týmto bude považovať za vysporiadanú.
  V prípade, že úrad práce faktúru vo výške Školného neuhradí, Študent sa zaväzuje vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc fondu YTS do siedmich (7) kalendárnych dní, pokiaľ sa písomne nedohodne s fondom YTS inak.

V. Podmienky ukončenia štúdia

 1. Pred uplynutím dohodnutej doby Programu je možné štúdium ukončiť:
  a)    jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta
  b) vylúčením Študenta zo strany organizácie Aptech
 2. Študent je povinný jednostranné ukončenie Programu vopred písomne oznámiť na info@itvkurze.sk, a to 7 dní pred jeho posledným dňom účasti na výučbe a súčasne poslať Žiadosť o ukončení štúdia s uvedením dôvodu ukončenia na adresu organizácie Aptech.
 3. V prípade neplnenia povinností zo strany Študenta, porušenia Školského poriadku, neospravedlnenej absencie na výučbe, nevhodného správania je Aptech oprávnený vylúčiť Študenta zo štúdia bez nároku na vrátenie Školného.
 4. V prípade predčasného ukončenia štúdia v Programe je Študent povinný vrátiť poskytnutú finančnú výpomoc do 7 dní, pokiaľ sa nedohodne s fondom YTS inak.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov Študent vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé a že nezamlčal nijaké závažné skutočnosti. Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva výslovný súhlas so správou, spracovaním, uchovaním a cezhraničným prenosom svojich osobných údajov, ktoré poskytuje Neziskovej organizácii Aptech Europe. Študent poskytuje dobrovoľné údaje z prihlášky a sprievodných dokumentov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre (i) poskytnutie údajov tretej osobe vo veci príležitosti, o ktorú sa uchádza a (ii) ich interné využitie v rámci Neziskovej organizácie Aptech Europe za účelom výberu uchádzačov, vytvárania databázy uchádzačov a ďalšej spolupráce. Berie na vedomie, že tento súhlas môže odvolať s odôvodnením len písomne v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň berie na vedomie, že údaje môžu spracovávať iba poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.