IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Základy nemeckého jazyka
Prejsť na navigáciu

Základy nemeckého jazyka

celé Slovensko
ako vzdelávame
5 mesiacov
Intenzita: 3 hodiny denne
cena štúdia
2 490 EUR

Pre koho je štúdium určené?

Účastník alebo účastníčka nášho odporúčaného úvodného kurzu nemeckého jazyka je obvykle uvedomelý a vnútorne motivovaný človek cielene hľadajúci poskytovateľa, ktorý na jednej strane samozrejme zohľadňuje jeho/jej potreby a požiadavky pre získanie kvalitných základov pre spoľahlivé ovládanie nemeckého jazyka, no na druhej strane je ochotný čiastočne zrieknuť sa už takmer zaužívaných, avšak väčšinou nefungujúcich "moderných" postupov výučby cudzích jazykov. Tento kurz trvá jeden semester a dá sa chápať aj ako úvod pre nadväzujúce plánované 3-ročné štúdium nemeckého jazyka, počas ktorého si účastníci posilnia vlastnú odbornú kompetenciu osvojením si správnych návykov a zručností pre zdokonalenie jazykovej kompetencie v NJ. Popri anglickom jazyku sa na slovenskom trhu práce čoraz častejšie objavuje požiadavka na zamestnancov ovládajúcich aj NJ na takej úrovni, aby boli pri riešení odborných úloh schopní komunikovať so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách aj po nemecky.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Základná, ale aj minimálna znalosť nemeckého jazyka.

Obsah štúdia:

1. semester A1

Výstupný profil absolventa:

Absolvovaním tohto kurzu budeš mať k dispozícii všetky zručnosti, aby si sa mohla/ mohol považovať za spoľahlivého používateľa základov nemeckého jazyka. Budeš rozumieť jednotlivým vetám a často používaným výrazom, ktoré majú pre Teba bezprostredný význam (napr. informácie o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí a pod.). Dokážu sa dorozumieť v situáciách, v ktorých ide o nekomplikovanú a priamu výmenu informácií a o známe témy a činnosti. Tento kurz je potrebné vnímať ako nevyhnutný a zároveň veľmi žiaduci úvod do omnoho obsiahlejšieho záberu v rámci plánovaného 3-ročného štúdia, po ktorom budú účastníci popri ich odbornej kompetencii disponovať aj kvalitnou jazykovou kompetenciou v nemeckom jazyku. Spomínané pokračovanie je žiaduce predovšetkým vzhľadom na vzájomnú prepojenosť. Dosiahnutie jazykovej úrovne A2 má nadväznosť aj na uplatnenie na trhu práce, kde absolvent nepochybne získa konkurenčnú výhodu už aj napriek zdanlivo "začiatočníckemu" zameraniu kurzu.

  • získať predpoklady pre iniciatívne prehlbovanie svojich vedomostí v nemeckom jazyku,
  • rozširovať svoje vedomosti (fakty, metódy a pod.) zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne,
  • rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a medzikultúrne poznatky
  • identifikovať a využívať stratégie na nadviazanie kontaktu s nemecky hovoriacimi ľuďmi

Nezáväzné prihlásenie

Máš záujem o nové kurzy a programy? Vyplň tento formulár a my ťa budeme kontaktovať.