IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Metis Academy Software Engineer
Prejsť na navigáciu

Metis Academy Software Engineer

celé Slovensko
ako vzdelávame
2 roky
Intenzita: 3-4 webináre/ týždeň + úlohy, zadania
2 000-2 500 €
cena štúdia
7 000 EUR
možnosti financovania aktualizujeme čoskoro

Odborné štúdium sa skladá zo semestrov:

Odborné štúdium Metis Academy Software Engineer

IT v kurze spúšťa Metis Academy Diploma in Java. Zo strany zamestnávateľov je záujem aj o komplexnejšie pripravených odborníkov, a preto sme sa rozhodli ponúknuť aj alternatívu dvojročného štúdia, ktoré zahŕňa päť našich vzdelávacích programov a jeho absolventi budú softvéroví inžinieri. Dvojročné štúdium Metis Academy Software Engineer je profesijne orientované štúdium, ktorého cieľom je pripraviť absolventov na výkon viacerých pracovných pozícií v IT. Po každom semestri získa študent odbornosť na konkrétnu profesiu a potvrdenie vo forme profesijného certifikátu Metis Academy Certificate.

Pre koho je štúdium určené?

Je určené pre všetkých, ktorí majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. Vhodné aj pre študentov, ktorí majú ukončené rôzne úrovne vzdelania v rôznych oblastiach a chceli by získať odborné IT zručnosti vysokého štandardu. Dvojročné štúdium je zvládnuteľné aj pre zamestnaných alebo študentov iných odborov, ktorí v tomto prípade môžu začať jednoduchším vzdelávacím programom Tester softvérových aplikácií. Začať naše štúdium náročnejšími vzdelávacími programami odporúčame nepracujúcim študentom, ktorí tak majú možnosť už po prvom semestri začať pracovať na zvolenej pracovnej pozícií a pokračovať v štúdiu popri zamestnaní.

 • Študenti VŠ: Dvojročné štúdium je určené aj pre vysokoškolských študentov, ktorí sú v ľubovoľnom štádiu štúdia a na rôznej úrovni teoretických poznatkov a praktických skúseností v oblasti IT. Prehĺbia si svoje teoretické a praktické skúsenosti v oblasti IT a získajú znalosti v ostatných smeroch, potrebných pre uplatnenie v ľubovoľnej sfére IT priemyslu. Zároveň môžu už počas štúdia VŠ začať pracovať a zarábať v odbornej oblasti – toto obdobie predstavuje prax v odbore, ktorou sa môže preukázať hneď po skončení VŠ štúdia.
 • Doktorand: štúdium je vhodné aj pre doktorandov, z dôvodu vysokého dopytu po odborníkoch so vzdelaním z viacerých vedných odborov. Po ukončení vysokoškolského štúdia a získaní titulu, počas zvyšovania vedomostnej úrovne svojho hlavného odboru vo forme doktorandského štúdia môžu získať vzdelanie v mimoriadne atraktívnej oblasti- IT.
 • Pracujúci: pre pracujúcich v inej oblasti ako IT znamená absolvovanie štúdia možnosť prechodu do rastúceho a perspektívneho odvetia s výrazne lepším ohodnotením ako v iných odvetiach. Štúdium je prispôsobené pracujúcim poobedňajšími, resp. večernými webinármi, ale aj videozáznamom z webinárov, ku ktorým majú prístup počas celého štúdia. Napriek náročnosti takéhoto štúdia popri zamestnaní sme vytvorili vhodné podmienky pre jeho zvládnutie
 • Absolventi SŠ/ VŠ: Štúdium je vhodné aj pre uchádzačov, ktorí skončili strednú alebo vysokú školu a chcú získať praktické a teoretické IT znalosti. Naši študenti majú už počas štúdia priestor na prácu v IT oblasti, ktorú študujú a získaním pracovnej praxe majú lepšie uplatnenie na trhu práce.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Štúdium je určené pre všetkých, ktorí absolvovali SŠ a VŠ so záujmom o informačné technológie, chuťou učiť sa, znalosťou angličtiny minimálne na komunikačnej úrovni a mať možnosť pracovať v oblasti s dobrým finančným ohodnotením.

Obsah štúdia:

1. semester- TESTOVANIE APLIKÁCIÍ

2. semester- TVORBA WEBOVÝCH STRÁNOK

3. semester- JAVA

4. semester- JAVA SPRING

Okrem odborných IT zručností absolvuješ počas štúdia aj školenia, ktoré ti pomôžu pri nájdení zamestnania. Školenia absolvuješ priebežne počas štúdia:

Úvod do IT

MS Office

Soft Skills

Výstupný profil absolventa:

Po absolvovaní štúdia, resp. každého semestra, je absolvent pripravený vykonávať pracovné pozície v oblasti IT (Tester softvérových aplikácií, Front-End Developer, Java Developer Junior, Java Enterprise Developer). Absolvovaním štúdia získaš výraznú konkurenčnú výhodu na trhu práce. Po absolvovaní štúdia sa naučíš:

 • Analýzu, návrh, vývoj, testovanie a implementáciu.
 • Budeš vedieť zanalyzovať komplexné funkcionálne a nefunkcionálne požiadavky na enterprise aplikáciu a budeš vedieť adresovať tieto požiadavky využitím enterprise technológií v širšom rozsahu.
 • Komplexnosť požiadaviek na enterprise aplikáciu bude adresovaná práve množstvom enterprise frameworkov, ktoré si osvojíš.
 • Pochopíš dôležitosť zapojenia najnovších technológií a budeš schopný identifikovať nedostatky starších enteprise technológií s cieľom urobiť správne rozhodnutia o výbere technológie.
 • Po absolvovaní štúdia získaš hlboké vedomosti a zručnosti: vo vývoji viacvrstvových enterprise aplikácií postavených na Springu,
 • Detailne porozumieš každej vrstve viacvrstvovej aplikácie (FE - webová vrstva, MID - aplikačná vstva, BE - databázová vrstva),
 • Budeš inšpirovaný vývojom softvéru v mnohých oblastiach.

Po absolvovaní štúdia hravo odprezentuješ vlastné nápady, vďaka SoftSkills školeniam si zlepšíš svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Nebudeš mať problém uplatniť sa na trhu práce vďaka upravenému životopisu a príprave na pracovný pohovor

Uplatnenie na trhu práce:

Absolvovaním celého dvojročného odborného štúdia sa môžeš uplatniť na trhu práce, okrem vyššie spomínaných pozícií, ako Java Enterprise Developer.

Nezáväzné prihlásenie

Máš záujem o nové kurzy a programy? Vyplň tento formulár a my ťa budeme kontaktovať.