IT v kurze>Ponuka vzdelávania>3-ročné štúdium nemeckého jazyka
Prejsť na navigáciu

3-ročné štúdium nemeckého jazyka

celé Slovensko
ako vzdelávame
3 roky
Intenzita: 3-4 webináre/ týždeň + úlohy, zadania
cena štúdia
10 000 EUR
možnosti financovania aktualizujeme čoskoro

Pre koho je štúdium určené?

Popri anglickom jazyku sa na slovenskom trhu práce čoraz častejšie objavuje požiadavka na zamestnancov ovládajúcich aj nemčinu na takej úrovni, aby boli pri riešení odborných úloh schopní komunikovať so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách aj po nemecky. Preto sme sa rozhodli ponúknuť toto štúdium, ktorého cieľom je pripraviť účastníka tak, aby bol v rozsahu svojej budúcej profesijnej orientácie schopný zvládať aktívne využitie nemeckého jazyka slovom i písmom. V rámci trojročného štúdia sa účastník dostane na škále podľa Európskeho referenčného rámca pre výučbu cudzích jazykov na úroveň B2) pričom posledný (šiesty) semester slúži ako príprava na úroveň C1, čo je úroveň pre majstrovské ovládanie cudzieho jazyka. Štúdium je určené pre všetkých, ktorí sa chcú vypracovať na úroveň skúseného používateľa nemčiny vo všetkých životných situáciách (porozumenie hovorenému slovu i písmu a samostatné hovorenie), pričom si budú postupne osvojovať všetky podstatné gramatické štruktúry a tieto aj aktívne využívať.

Štúdium otvárame:

  • február 2019
Otestuj sa ako si na tom s úrovňou nemčiny.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Základná i mierne pokročilá úroveň ovládania nemeckého jazyka.

Obsah štúdia:

1. semester A1

2. semester A1

3. + 4. semester B1

5. + 6. semester B2

Uplatnenie na trhu práce: Výstupný profil absolventa

Absolventi tohto štúdia budú mať k dispozícii všetky zručnosti, aby sa mohli považovať za spoľahlivých samostatných používateľov nemeckého jazyka. Budú rozumieť hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Budú schopní komunikovať na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý im umožní viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

Dosiahnutie jazykovej úrovne B2 má nadväznosť predovšetkým na uplatnenie na trhu práce, kde absolvent nepochybne získa konkurenčnú výhodu aj vďaka zameraniu na štruktúry jazyka, na ktoré sa pozornosť upriamovať nezvykne.

Zhrnutie - absolventi štúdia:

  • ľahšie získajú zamestnanie sa na pracovných pozíciách, kde sa vyžaduje výborná úroveň NJ
  • získajú predpoklady pre iniciatívne prehlbovanie svojich vedomostí v nemeckom jazyku
  • si rozšíria svoje vedomosti (fakty, metódy a pod.) zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne
  • si rozšíria svoje vedomosti o krajinovedné a medzikultúrne poznatky, budú schopní využívať stratégie na nadviazanie kontaktu s nemecky hovoriacimi ľuďmi a pod.

Nezáväzné prihlásenie

Máš záujem o nové kurzy a programy? Vyplň tento formulár a my ťa budeme kontaktovať.